Chủ Nhật, 15/11/2020, 21:36 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 16-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 16-11, với những thông tin nổi bật.

 Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ chứng minh rằng, muốn lật đổ ách thống trị của thực dân đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, nhất thiết phải bằng khởi nghĩa cách mạng, bạo lực cách mạng của toàn dân chống lại bạo lực phản cách mạng. Cuộc khởi nghĩa trở thành tiền đề thực tiễn để Đảng ta đề ra đường lối đúng đắn dẫn dắt cuộc vận động cách mạng của nhân dân đi đến thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 5 thành tựu của cuộc khởi nghĩa tháng 11-1940 ở tỉnh Mỹ Tho (xem trang 2, 3).

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường và phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cầu nối đáng tin cậy (xem trang 4).

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48 ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn TX. Cai Lậy đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tội phạm (xem trang 6).

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tiền Giang đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng chất đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao, đổi mới chất lượng GD&ĐT. Nâng chất đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu tình hình mới (xem trang 8).

.
.
.