Thứ Hai, 11/06/2012, 08:27 (GMT+7)
.

Phát động thi đua nhân ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 65 về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6).

Mục đích của đợt thi đua đặc biệt này là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, các đơn vị, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cho đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đợt thi đua đặc biệt cũng nhằm phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6), tạo khí thế, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua tham gia xây dựng và phát triển tỉnh nhà, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2013); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Bác Hồ và các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua tại Ðại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Việt Bắc. Ảnh: nhandan.com.vn
Bác Hồ và các anh hùng, chiến sĩ thi đua tại Ðại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Việt Bắc. Ảnh: nhandan.com.vn

Phong trào thi đua đã đề ra những nội dung cụ thể, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 01/2012/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” do tỉnh phát động đến các ngành, các địa phương và các đơn vị cơ sở.

Xây dựng phong trào thi đua phát triển đều khắp trên các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tạo sự tiến bộ rõ rệt, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của địa phương, đơn vị trong năm 2012; có biện pháp cổ vũ, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua.

Đợt thi đua chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I (từ ngày 1-6-2012 đến ngày 31-12-2012): mỗi ngành, doanh nghiệp đăng ký ít nhất 1 công trình, sản phẩm, tác phẩm mới; địa phương đăng ký ít nhất 2 công trình, sản phẩm, tác phẩm mới.

Giai đoạn II (từ ngày 1-1-2013 đến ngày 31-5- 2013): Tổ chức phát động phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2013. Đối với công trình, sản phẩm, tác phẩm thực hiện trong 2 năm (2012 - 2013) thì tổ chức thi đua nước rút, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

Cấp tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với việc biểu dương các điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

.
.
.