Thứ Tư, 06/03/2013, 15:47 (GMT+7)
.

Đưa Chương trình phát triển thanh niên vào kế hoạch KT-XH hàng năm

Đó là một biện pháp để triển khai kế hoạch của UBND tỉnh vừa ban hành nhằm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2015.

Theo kế hoạch này, các cấp chính quyền tập trung thực hiện 5 nội dung chủ yếu:

Một là, tuyên truyền phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội của thanh niên.

Hai là, nâng cao trình độ học vấn, ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho thanh niên; quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ba là, nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.

Bốn là, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện.

Năm là, từng bước nâng cao sức khỏe, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho thanh niên.

UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp, chỉ tiêu cụ thể để lãnh đạo, tổ chức thực hiện 5 nội dung trọng tâm nêu trên; đồng thời phân công trách nhiệm các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh đạt hiệu quả.

Trong đó, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu như:

- 85% thanh niên được tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- 100% thanh niên diện tuổi được phổ biến và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; mỗi năm kết nạp vào Đảng 1.000 thanh niên ưu tú;

- Phấn đấu có 55% thanh niên đạt trình độ trung học phổ thông (tương đương) và 60% thanh niên nông thôn được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;

- 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước; đến năm 2015 có 90% thanh niên được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, về phòng ,chống bạo lực gia đình trước khi kết hôn…

THÁI SƠN

.
.
.