Thứ Tư, 22/02/2017, 15:06 (GMT+7)
.

Xử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp hoạt động yếu kém

Qua xem xét Báo cáo 405/BC-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kết quả rà soát, đánh giá tình hình chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 428/UBND-KT chỉ đạo tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; xử lý hợp tác xã tồn tại hình thức, ngừng hoạt động. Theo đó , UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quán triệt đầy đủ các nội dung nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24 -7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ 28 hợp tác xã nông nghiệp đăng ký chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; đồng thời lồng ghép có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác vào các chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển của sở, ngành và địa phương. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế đối với các hợp tác xã hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá, xử lý dứt điểm bằng cách giải thể hoặc chuyển sang hình thức hoạt động khác đối với các hợp tác xã đã ngưng hoạt động, không có khả năng tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã, thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị 2940/CT-BNN-KTHT ngày 13-4-2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương theo dõi, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các nội dung có liên quan thực hiện khi vượt thẩm quyền.

TẤN ĐỜI

.
.
.