Thứ Hai, 13/03/2017, 22:01 (GMT+7)
.

Tập trung tuyên truyền 3 nội dung trong năm 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt và đã đạt được những kết quả tích cực. Cuối năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành những Nghị quyết, Kết luận quan trọng như: Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức được bối cảnh trong nước và thế giới; nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế năm 2017. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về lộ trình, những thuận lợi, thách thức, khó khăn của hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình mới năm 2017. Công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Về nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền Kết luận 09-KL/TW ngày 19-10-2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. Làm rõ kết quả đạt được trên các mặt (kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế đạt được một số kết quả; văn hóa, xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế…).

Tuyên truyền kết quả đạt được về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế (kết quả đạt được các mặt thị trường tài chính, xử lý nợ xấu, quản trị doanh nghiệp Nhà nước và quản lý vốn đầu tư Nhà nước tại doanh nghiệp; quá trình cổ phần hóa, khu vực nông nghiệp, hội nhập quốc tế…). Phản ánh những hạn chế trên các mặt (thực hiện 3 khâu đột phá chưa đạt mục tiêu đề ra, cơ cấu lại nền kinh tế triển khai chậm, thiếu đồng bộ, chưa thật sự gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chưa gắn kết tổng thể với trọng tâm; cơ cấu lại nông nghiệp chưa thực sự gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách điều phối phát triển ngành chưa đủ mạnh…); làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, trong đó làm rõ nguyên nhân chủ quan là việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế ở các cấp, các ngành và địa phương còn thụ động, chậm trễ.
Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung; hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao và phát huy hiệu quả, uy tín và vị thế quốc tế; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giải quyết tốt các vấn đề môi trường; đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn và quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là quán triệt các quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1-11-2016, Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5-11-2016, Kết luận 09-KL/TW ngày 19-10-2016. Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

TẤN QUÂN

.
.
.