Thứ Sáu, 12/05/2017, 14:42 (GMT+7)
.

Càng thấm thía hơn lời dạy của Bác về nâng cao đạo đức cách mạng

Liên Xô, Đông Âu sụp đổ vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Mới đây, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian qua, “nhiều cán bộ cấp cao vi phạm đã được kết luận và bị xử lý kỷ luật nghiêm minh, công khai, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ”. Và cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kỷ luật cảnh cáo, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị đối với đồng chí Đinh La Thăng và nhận định đây là bài học sâu sắc đối với tất cả chúng ta, làm chúng ta nhớ đến lời cảnh báo sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Càng thấm thía hơn khi trong Di chúc Bác đã dạy: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...

Còn chủ nghĩa cá nhân, theo Người, là ”đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc”; là kẻ thù của cách mạng, là nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hóa Đảng. Bác coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng: “Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra”. 

Người chỉ rõ, chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, khéo dỗ dành ta đi xuống dốc, vì thế càng nguy hiểm. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nó chờ dịp để phát triển, che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

Hiện nay, để giữ gìn và phát huy đạo đức cách mạng, loại trừ chủ nghĩa cá nhân, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân. 

NHƯ NGỌC

.
.
.