Thứ Hai, 24/07/2017, 10:57 (GMT+7)
.

Phát triển thành phố gắn liền với công tác xây dựng Đảng

Trong những năm qua, Đảng bộ TP. Mỹ Tho thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra hằng năm và từng nhiệm kỳ. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, Đảng bộ thành phố luôn đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của thành phố. Theo đó, thành phố tập trung cho công tác xây dựng Đảng; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới công tác cán bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát… Từ đó, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố luôn đạt kết quả tốt. Hằng năm, thành phố có từ 90% đến 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; từ 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên; công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy chú trọng (kết nạp đảng viên mới đạt 119,33% so nghị quyết). 
Lãnh đạo Thành ủy trao danh hiệu “Điển hình tiên tiến” cho các tập thể trong phong trào thi đua xây dựng thành phố.
Lãnh đạo Thành ủy trao danh hiệu “Điển hình tiên tiến” cho các tập thể trong phong trào thi đua xây dựng thành phố.
Để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đặc biệt là trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nay là thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những nội dung đó đã được đưa vào trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và đã trở thành nền nếp, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và trong đời sống xã hội. Kết quả, qua quá trình triển khai, thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu; tinh thần, thái độ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ cũng như quan hệ, ứng xử đối với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. 
 
Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể các cấp trong thời gian qua cũng thường xuyên được củng cố và kiện toàn tổ chức, phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, hoạt động của tổ chức Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể của thành phố đã khơi dậy được tinh thần tự giác của người dân trong và ngoài thành phố, phát huy nhiều nguồn lực, thực hiện chủ trương đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo qua các hình thức liên doanh, liên kết với ngân hàng cho vay, tạo các quỹ trong sản xuất, kinh doanh của người dân. Cụ thể, chỉ trong 5 năm vừa qua, thành phố đã huy động và khai thác các nguồn vốn được trên 640,9 tỷ đồng, trợ giúp 102.548 lượt người vay; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 5,5 tỷ đồng; xây dựng 316 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền 7,9 tỷ đồng; đỡ đầu hằng tháng cho 377 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 2,95% (năm 2010) xuống còn 1,62% (năm 2015). Điều đáng ghi nhận là từ các phong trào thi đua yêu nước được phát động trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực và đã được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong cộng đồng xã hội, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng cho công tác từ thiện - xã hội của thành phố. 
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ thành phố cũng tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp thành phố và cơ sở, gắn liền với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Đảng bộ thành phố coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm và công tác giám sát để phòng ngừa, hạn chế vi phạm; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời…
 
Với những kết quả đã đạt được cùng với kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, sự đồng thuận của nhân dân và sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của tỉnh cũng như các cơ quan hữu quan trong thời gian qua là những tiền đề để Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo xây dựng TP. Mỹ Tho văn minh, hiện đại, xứng đáng với một thành phố có bề dày lịch sử 338 năm như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ thành phố đã đề ra. 
 
LÊ HUỲNH
.
.
.