Thứ Tư, 12/07/2017, 22:01 (GMT+7)
.

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Ngày 23-5-2017, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 30-TB/TW về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận trên, ngày 10-7-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 769-CV/TU. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; các kế hoạch,hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; bảo đảm nguyên tắc hệ thống tổ chức đảng được thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có một tổ chức đảng tương ứng lãnh đạo toàn diện; một việc chỉ một cơ quan, một tổ chức chịu trách nhiệm chính.

- Rà soát sắp xếp lại bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bớt khâu trung gian, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Chuyển đổi cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ về biên chế, tài chính… đối với những đơn vị đủ điều kiện. Những nhiệm vụ cơ quan nhà nước không cần thiết đảm nhiệm thì chuyển cho các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện.

- Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm để xác định biên chế cho phù hợp, quyết liệt tinh giản biên chế đến năm 2021 theo kế hoạch; lấy kết quả thực hiện tinh giản biên chế làm tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí cán bộ, tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là người thân không đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn. Từ năm 2020 trở đi, yêu cầu bắt buộc việc thực hiện bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý không là người địa phương. Kiện toàn kịp thời cán bộ, công chức, viên chức đối với những đơn vị còn thiếu.

- Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý biên chế, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với quản lý chặt chẽ và tổ chức bộ máy. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi vào các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm quy định về kiêm nhiệm chức danh cán bộ, nhất là cấp cơ sở, từng bước thực hiện khoán kinh phí, đẩy mạnh các hình thức tự quản tại cộng đồng dân cư.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,  Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo thực hiện các quy định, hướng dẫn…của các cơ quan Trung ương theo Thông báo kết luận 30-TB/TW ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị.

TẤN ĐỜI

.
.
.