Thứ Tư, 24/01/2018, 09:33 (GMT+7)
.

Báo Ấp Bắc tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền

Từ Đại hội X Đảng bộ tỉnh (tháng 10-2015) đến nay, Báo Ấp Bắc với vai trò của mình, đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Báo đã nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Báo đã góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Báo đã tập trung thông tin tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là kết quả triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Ấp Bắc thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu hằng tháng.
Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Ấp Bắc thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu hằng tháng.

Bên cạnh đó, Báo còn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội ở địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền về biển, đảo; về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn trong năm; kịp thời phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Thời gian tới, Báo Ấp Bắc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tuyên truyền đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng -
an ninh, ổn định chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm… Tuyên truyền việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; việc tham gia góp ý xây dựng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực, chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực xã hội khác.

Muốn vậy, Báo Ấp Bắc cam kết hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, theo đúng Luật Báo chí, theo đúng định hướng thông tin của Trung ương và của tỉnh. Ra sức nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa báo in và báo điện tử, xây dựng đội ngũ nhà báo giỏi nghề, có bản lĩnh chính trị, đạo đức vững vàng. Tập thể Báo Ấp Bắc cam kết không để xảy ra vi phạm quy định về thông tin, báo chí, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tập thể Báo Ấp Bắc từ Ban Biên tập đến phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đoàn kết, nhất trí, nâng cao năng lực xuất bản báo vừa đúng định hướng chính trị, vừa có sức thuyết phục và hấp dẫn; giữ bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang, xứng đáng với truyền thống 55 năm báo Đảng tỉnh Tiền Giang mang tên Ấp Bắc.

M.T

.
.
.