Thứ Bảy, 13/01/2018, 08:22 (GMT+7)
.

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 9-1-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 960 về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, cấp ủy huyện (tương đương) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo: Các cấp ủy đảng tiếp tục bám sát vào nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nội dung thực hiện Chỉ thị 05 để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hằng năm; trong đó, tập trung lựa chọn một số công việc, vấn đề thật cụ thể, mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để giải quyết dứt điểm, có phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách và thời gian thực hiện. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.

Tiếp tục thực hiện Công văn 772 ngày 10-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Theo đó, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng Bản Cam kết và gởi cho chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm (kết hợp việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm với nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cam kết).

- Tự phê bình và phê bình: Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 trong các buổi sinh hoạt định kỳ ở chi bộ. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, các cấp uỷ phải thực hiện nghiêm túc theo nội dung Công văn 928 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Kết luận 18 của Ban Bí thư.

- Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Các Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, cấp ủy huyện (tương đương) căn cứ Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định 650 ngày 12-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiến hành xây dựng Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc cấp mình quản lý. Hằng năm, tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

- Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc. Chú trọng tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành.

Trong sinh hoạt định kỳ, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của từng năm để lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận và vận dụng thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động phong trào, các cuộc vận động, chương trình, các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương với nhiều hình thức phong phú, sinh động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 18 ngày 10-11-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch 43 ngày 26-12-2017của Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ấp Bắc tăng thời lượng và nâng cao chất lượng hơn nữa các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh kinh nghiệm những nơi tổ chức triển khai thực hiện tốt; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích.

Tiếp tục phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020 gắn với tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm đạt giải, giai đoạn 2016 - 2018.

- Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái:  Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh, huyện chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 của Ban Bí thư khóa X, Thông tri 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VIII về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trên các diễn đàn mạng Internet, mạng xã hội, báo, đài, tạp chí,… Nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên. Kết hợp tuyên truyền gương người tốt, việc tốt với việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp giữa tuyên truyền thông qua bài viết với tuyên truyền miệng qua hệ thống Báo cáo viên, Tuyên truyền viên.

Các cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và xử lý tốt những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát:  Hằng năm, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với các tổ chức đảng trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bản Cam kết của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TẤN ĐỜI

.
.
.