123
Kỳ vọng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Bảy, 03/02/2018, 13:58 (GMT+7)
.
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2018)

Kỳ vọng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Dẫu vậy, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên vẫn luôn đặt kỳ vọng Đảng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Sau đây là vài lược ghi ý kiến của các cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí LƯƠNG QUỐC THỌ (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh): Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm

Trong năm 2017, qua tổng kết của Chính phủ, nổi lên một số lĩnh vực phát triển đáng phấn khởi như: Vốn FDI đạt kỷ lục trong 10 năm qua, xuất siêu cũng đạt kỷ lục trong vòng 1 thập kỷ, dự trữ ngoại hối hiện nay đã lên mức kỷ lục, kiểm soát lạm phát cũng đã hoàn thành mục tiêu dưới 4%... Những kết quả nêu trên đã tạo lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng ta.

Mặc dù Bộ Chính trị, Ban Bí thư... đã ban hành nhiều quy định, quy chế về công tác xây dựng Đảng; tuy nhiên, thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã có những biểu hiện tiêu cực, làm tổn hại đến uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân với Đảng. Đảng đã kiên quyết xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao ở Trung ương. Điều này chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân kỷ niệm Đảng ta tròn 88 tuổi, tôi kỳ vọng Đảng sớm ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018: Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ...

Đồng chí NGUYỄN KHA (Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh): Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở

Chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Để làm tốt điều đó, cần phải có các giải pháp cụ thể, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; tinh thông nghiệp vụ; có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm sai trái, chống cho được bè phái cục bộ và cũng không để bị lợi ích cám dỗ; hết lòng vì nhân dân phục vụ và là tấm gương trong lời nói và hành động.

 

Muốn vậy, cấp ủy cơ sở cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao...

 

Đồng chí ĐẶNG VĂN CHIẾN (Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh): Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Tôi là đảng viên trẻ, rất đỗi tự hào về truyền thống quang vinh của Đảng ta trong 88 năm qua, nguyện sẽ không ngừng phấn đấu, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bản thân có niềm tin sâu sắc Đảng ta trên tinh thần lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng sẽ đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ với mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm khiết, hành động phục vụ vì lợi ích của nhân dân...

Bản thân nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn ngành phát động...

PHƯƠNG MAI (lược ghi)

.
.
.