Thứ Sáu, 06/04/2018, 21:37 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ TX. CAI LẬY:

Chuyển biến tích cực từ việc thực hiện Chỉ thị 05

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ở Đảng bộ TX. Cai Lậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Tuyên dương, khen thưởng các  tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.
Tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Quán triệt Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy cấp phát tài liệu thông tin nội bộ, sinh hoạt chuyên đề đầy đủ, đúng thời gian để các chi, đảng bộ sinh hoạt và nghiên cứu học tập thường xuyên. Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời, triển khai, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trên 95% hộ dân.

Trong đó, điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ TX. Cai Lậy là cấp ủy đã chủ động tìm việc khó, việc mới, việc tồn đọng để đăng ký với cấp ủy cấp trên và chỉ đạo giải quyết. Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều vấn đề vướng mắc ở cơ sở đã được hóa giải; tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên hướng đến chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, ở Đảng bộ xã Thanh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả, xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí và đã ra mắt Xã nông thôn mới vào đầu năm 2018. 

Ở Chi bộ Trường Mầm non 3-2, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Kết quả, năm học 2016 - 2017, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, Thị ủy Cai Lậy còn chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Thị ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, thời giờ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong Lực lượng vũ trang trên địa bàn TX. Cai Lậy, trọng tâm là nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên cuối năm gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4.

Qua đó, nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Nếu như năm 2016, Đảng bộ TX. Cai Lậy có 45,9% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và 94,75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thì đến năm 2017 tăng lên 49,18% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và 95,49% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ TX. Cai Lậy đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tác dụng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn có tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tác phong nhanh nhẹn, gương mẫu trong mọi lĩnh vực; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, tận tụy với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

PHƯƠNG NGHI

.
.
.