Chủ Nhật, 13/05/2018, 10:59 (GMT+7)
.

Những chuyển biến tích cực qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

VÕ VĂN BÌNH
(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang)

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; xem đây là vấn đề then chốt, sống còn và có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Đảng, sự tồn vong của đất nước; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nhằm bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh; đồng thời, nhấn mạnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đi ngược lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Do đó, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thực tế cho thấy, sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũng xuất phát từ nguyên nhân chính là không chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dẫn đến đảng viên bị suy thoái, biến chất, Đảng tự hủy hoại sức mạnh và mất sức chiến đấu, đi đến tự sụp đổ.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.                                                                    	 Ảnh: DUY SƠN
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Ảnh: DUY SƠN

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc; ra sức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 đã phản ánh đúng thực chất; so với năm 2016, tỷ lệ cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn tỉnh đạt 49,14% (tăng 1,53%), trong đó cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu đạt 16,54% (giảm 3,41%), cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 43,10%, cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ chiếm 6,65% (giảm 1,10%), cơ sở đảng yếu kém chiếm 0,74% (giảm 0,14%).

Chất lượng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh đạt 45,24% (giảm 0,91%), trong đó chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu đạt 18,17% (tăng 0,1%), chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 50,41% (tăng 1,26%), chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt 3,63% (giảm 0,23%), chi bộ yếu kém chiếm 0,71% (giảm 0,11%). Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 12,65%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 82,48%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 6,61%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,48%; trong số đó, số đảng viên bị xử lý kỷ luật chiếm 77,45% (tăng 5,13%) và có 49 đảng viên là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 2,39% (giảm 3,15%).

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.                 	 Ảnh: DUY SƠN
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: DUY SƠN

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng còn một số hạn chế nhất định, đó là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu; nhận thức của một số tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa còn mơ hồ, giản đơn, lơ là, mất cảnh giác trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch còn bị động và hiệu quả chưa cao; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong lãnh đạo, điều hành, tự phê bình và phê bình của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số nơi chuyển biến chưa nhiều.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các mối quan hệ xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng mở rộng, đan xen và bị chi phối bởi nhiều mối quan hệ lợi ích rất đa dạng, phức tạp. Do đó, Đảng muốn giữ vững vai trò lãnh đạo thì càng phải đặc biệt chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, đạo đức, trách nhiệm và thực sự tiên phong, gương mẫu; củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, các cấp ủy,  chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thường xuyên tự soi rọi, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng để không sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất. Phải tự thấy day dứt, hổ thẹn với những nhận thức lệch lạc và việc làm chưa đúng; dũng cảm đấu tranh với những tiêu cực nảy sinh ở cơ quan, đơn vị mình.

Mọi sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc nể nang, né tránh không dám đấu tranh cũng đồng nghĩa với việc dung túng, bao che cho tiêu cực, để chúng có điều kiện nảy sinh, tồn tại và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Hai là, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và cá nhân cán bộ, đảng viên; chú trọng tuyên truyền phát huy những thành quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ đảng viên thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; việc kết nạp đảng viên mới bảo đảm chất lượng, kiên quyết không chạy theo số lượng, thành tích nhằm ngăn chặn những kẻ cơ hội, thực dụng thâm nhập vào hàng ngũ của Đảng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; công khai, minh bạch quy trình đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Mặt khác, trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đúng thực chất để thanh lọc, loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng, tuyệt đối không dung túng, bao che những phần tử cơ hội, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, cần chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời phát hiện, xử lý các cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên thông tin thời sự; nắm bắt sâu sát tình hình tư tưởng trong nội bộ, các tầng lớp nhân dân; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Năm là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; phòng, chống tham nhũng, lãng phí…, nhất là những vấn đề dư luận đang quan tâm, nếu phát hiện các trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì phải xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Sáu là, tăng cường công tác dân vận của Đảng; quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; Quy định 124 ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí và dư luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; lắng nghe, đối thoại trực tiếp và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động 14 ngày 3-3-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, củng cố hơn nữa uy tín của cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

.
.
.