Thứ Sáu, 02/11/2018, 10:38 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Tây: Nhiều chuyển biến qua nửa nhiệm kỳ

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao; nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng đã đạt và vượt qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XI (2015 - 2020).

Một góc thị trấn Vĩnh Bình.
Một góc thị trấn Vĩnh Bình.

Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây Huỳnh Hữu Thành cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt trên 50% so Nghị quyết đề ra.

Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời và đạt nhiều kết quả tích cực; nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; chất lượng giáo dục được nâng lên, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường củng cố.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở khai thác tốt các nguồn lực tại địa phương và tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là trong công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo là đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị theo phương châm hướng về cơ sở.

Phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; coi trọng việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp, tiếp thu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các vấn đề nhân dân bức xúc... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu vượt so với Nghị quyết như: Thu nhập bình quân đầu người ước đến cuối năm 2018 là 43,2 triệu đồng, đạt 96% so với chỉ tiêu, tăng 40,25% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách 1.441,16 tỷ đồng, đạt 74,28% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.866,09 tỷ đồng, đạt 74,93% so với chỉ tiêu...

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu hút, huy động nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất mới phù hợp với khí hậu, đất đai từng vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với thị trường tiêu thụ.

Có 11/13 xã thực hiện mô hình Cánh đồng lớn, với 1.770 ha, chiếm 16,93% diện tích đất lúa; tổng diện tích sản xuất theo mô hình Cánh đồng lớn của các vụ trong giai đoạn 2016 - 2018 là 8.653 ha, chiếm 540,81% so với Nghị quyết cả nhiệm kỳ.

Huyện cũng đang thực hiện Cánh đồng lớn trên cây thanh long, với diện tích khoảng 41 ha ở xã Đồng Sơn. Ngoài ra, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng”.

Từ vụ đông xuân 2016 - 2017 đến vụ thu đông 2018, huyện chuyển đổi 1.232,53 ha đất trồng lúa sang trồng màu và cây lâu năm; trong đó, chuyển sang trồng cây ăn trái 853,78 ha. Nhìn chung, mô hình trồng cây ăn trái trên nền đất lúa cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình trồng lúa từ 2,7 - 8,8 lần.

Nhờ chú trọng phát triển kinh tế có trọng tâm, nên tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân là 6,65%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Triển khai thực hiện lồng ghép, huy động nguồn lực của các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới một cách có hệ thống, từ công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa...

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra, nâng tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm 2018 là 5/6 xã theo Nghị quyết nhiệm kỳ. Hầu hết các xã tăng từ 3 - 4 tiêu chí so với năm 2015. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Công tác giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực, kết quả huy động học sinh ra lớp hằng năm đều tăng, đạt 100%. Hệ thống trường lớp và trang thiết bị được đầu tư xây dựng ở các cấp học ngày càng kiên cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, số lao động được tạo việc làm là 1.850. Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 30% (Nghị quyết nhiệm kỳ 25% - 30%). 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2018 có trên 75% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức và cán bộ có những chuyển biến tích cực; tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở.

Việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả. Các cấp ủy, các loại hình tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Bình quân hằng năm có 97,06% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 99,50% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm và đạt kết quả tốt.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy cơ sở đã tạo nguồn cảm tình Đảng cho 516 quần chúng ưu tú; chuẩn y kết nạp 523/600 đảng viên mới, đạt 87,16% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được,  cũng còn phát sinh những tồn tại, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người còn thấp so bình quân chung toàn tỉnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; cơ cấu kinh tế có chuyển dịch nhưng còn chậm, giá cả hàng hóa dịch vụ luôn biến động tăng, nhất là giá vật tư nông nghiệp, công lao động làm chi phí đầu vào tăng cao.

Việc đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khuyến nông chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa được đầu tư đúng mức.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy và điều hành của chính quyền ở một số nhiệm vụ chưa thật chủ động; một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước… Đó là những tồn tại mà Đảng bộ huyện tiếp tục khắc phục trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
.