Thứ Tư, 05/12/2018, 21:29 (GMT+7)
.
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 30 ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt những nội dung của Chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, vị trí, tầm quan trọng của báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Từ đó, nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu tiêu cực, độc hại trên Internet; khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin thời sự và hội nghị giao ban dư luận xã hội định kỳ hằng tháng nhằm cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu đề xuất cấp ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, tiếp cận các thông tin chính thống, lành mạnh trên Internet, trang bị kiến thức cần thiết để nhận diện rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm lợi dụng Internet, đặc biệt là mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tiền Giang có 1 báo điện tử (Báo Ấp Bắc điện tử), 2 trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí, 1 cổng thông tin điện tử và 35 cổng thành phần của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện; 12 trang thông tin điện tử của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với báo chí điện tử, trang thông tin điện tử, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, điểm kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh được tăng cường. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet.

Các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Ấp Bắc điện tử, trang thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền theo sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết hội nghị của Trung ương khóa XI, khóa XII...

Tăng cường bài viết phân tích, làm rõ những nội dung thông tin trên báo chí ngoài tỉnh viết về Tiền Giang, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng bản chất sự việc, góp phần ổn định tư tưởng và dư luận trong nội bộ và nhân dân.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, phản ánh công tác quản lý và tổ chức lễ hội thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phê phán những hiện tượng tiêu cực (cờ bạc, mê tín dị đoan…), lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về báo chí, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác nghiệp vụ tại các cơ quan báo chí, các sở, ngành, tỉnh và phòng, ban cấp huyện được tổ chức thường xuyên.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 lớp tập huấn công tác quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành tỉnh; 2 lớp tập huấn an toàn an ninh thông tin cho công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, quản trị mạng các sở, ban, ngành, tỉnh, UBND cấp huyện; 7 lớp tập huấn chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin cho trưởng, phó phòng, ban UBND cấp huyện, lãnh đạo UBND cấp xã; 2 lớp xử lý sự cố về an toàn thông tin cho các thành viên trong Đội An toàn thông tin; 3 lớp tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện (tương đương) trở lên và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, định hướng phạm vi khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh...

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò đối với sự phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tuân thủ pháp luật khi tham gia mạng xã hội, trong hoạt động cung cấp, chia sẻ thông tin.

Công tác quản lý nhà nước đối với các trang tin điện tử, các điểm kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh được tăng cường.

TẤN QUÂN

.
.
.