Thứ Ba, 05/02/2019, 21:35 (GMT+7)
.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Nguyễn Văn Danh- Ủy viên BCH trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền luôn đoàn kết và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời, phát huy tốt vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của các đồng chí lão thành cách mạng, của cộng đồng doanh nghiệp và của nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với tình hình thực tế của địa phương, đi đôi với việc xem xét, giải quyết cụ thể những vấn đề bức xúc, nhạy cảm được dư luận và nhân dân quan tâm.

Kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đề ra đến cuối nhiệm kỳ khả năng thực hiện đạt, vượt so với tiến độ và so với Nghị quyết như: Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2018 thực hiện 7,3 tỷ USD, đến năm 2020 thực hiện 3,4 tỷ USD (Nghị quyết 3,4 tỷ USD); thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2018 thực hiện 22.770 tỷ đồng, đến năm 2020 thực hiện 44.196 tỷ đồng (Nghị quyết 36.875 tỷ đồng); tỷ lệ lao động qua đào tạo giai đoạn 2016 - 2018 là 48%, đến năm 2020 đạt 51% (Nghị quyết 51%); tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2018 còn 3,69%, đến năm 2020 còn dưới 3% (Nghị quyết dưới 3%); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2018 đạt 41,66%, có 60/144 xã và đến năm 2020 đạt 61,11%, có 88/144 xã (Nghị quyết 50%); kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2016 - 2018 khoảng 5.400 đảng viên và đến năm 2020 khoảng 7.000 đảng viên (Nghị quyết 6.500)...

Môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao.

Các cấp ủy có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Nhà nước.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; đặc biệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về giữ gìn đạo đức, lối sống, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ khoảng 2 năm nhưng công việc phải thực hiện là rất nhiều và có những việc sẽ phát sinh, sẽ gặp không ít khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải có sự tập trung cao, quyết liệt để vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đề ra; vừa phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương.

Mặt khác, phải tập trung chuẩn bị cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Từ tình hình trên, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị của năm 2019, là năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng. 		 Ảnh:  DUY NHỰT
Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng.

Thứ nhất, rà soát, đánh giá, xác định cụ thể thế mạnh kinh tế đặc thù của từng lĩnh vực, từng vùng trong tỉnh để có giải pháp phù hợp, tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp và của nền kinh tế; đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng kiến trúc đô thị, nông thôn và cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại; mời gọi, thu hút các nhà đầu tư mới lấp đầy Khu công nghiệp Long Giang; thu hút đầu tư phát triển Khu vực Đông Nam Tân Phước và có phương án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp; triển khai thi công hạ tầng và đưa vào sử dụng cụm công nghiệp Gia Thuận 1, Gia Thuận 2, tổng kho dầu khí, cảng,... tạo đà để thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực phía Đông.

Thứ hai, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tăng cường khả năng điều tiết, khả năng tích nước cho mùa khô.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao khả năng phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện tốt các thỏa thuận, liên kết kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tiểu vùng Đồng Tháp Mười, Tiểu vùng Duyên hải phía Đông.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án đã được trao quyết định đầu tư; duy trì hoạt động thi công thường xuyên và đảm bảo chất lượng thi công các công trình; đồng thời, rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, hiệu quả đem lại của các dự án phải thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển và mục tiêu phục vụ nhân dân...

Thứ tư, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các ngành kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Duy trì hoạt động đối thoại, gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thực hiện đồng bộ, tích cực và hiệu quả các nội dung liên quan hoạt động đối ngoại cả song phương lẫn đa phương của tỉnh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý của các nước, bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực này.
Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất lúa, cây ăn trái, rau, chăn nuôi và thủy sản ứng dụng công nghệ cao; tiến độ xây dựng xã, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (huyện Gò Công Đông, huyện Chợ Gạo). Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; tận dụng tốt cơ hội khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Tích cực mời gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với củng cố, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác; đẩy mạnh cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ khoa học - công nghệ và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh và đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và Bảng tượng trưng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Phước Thạnh.    	      Ảnh:  LÝ OANH
Đồng chí Nguyễn Văn Danh và đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và Bảng tượng trưng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Phước Thạnh. Ảnh: LÝ OANH

Thứ sáu, tiếp tục phân cấp quản lý giáo dục và tăng cường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực trong trường học.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; hoàn thiện, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực y tế, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, bổ sung các trang thiết bị y khoa hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động y tế dự phòng gắn với tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống các loại dịch bệnh dễ lây lan.

Thứ bảy, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chính sách về bảo đảm an sinh xã hội; các chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo, trong đó chú trọng các giải pháp khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo; thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người có công, hộ nghèo, người có thu nhập thấp để tất cả mọi người, mọi nhà đều được vui Tết cổ truyền của dân tộc - Kỷ Hợi năm 2019.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư công trình xây dựng “Thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An”, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch. Chú trọng giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội với phát triển kinh tế, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và giữa đời sống vật chất với đời sống tinh thần của nhân dân.

Thứ tám, tích cực theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, các trang mạng xã hội, trật tự an toàn xã hội; tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng xấu, các phần tử phản động để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện chống đối, phá hoại gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngành Công an nòng cốt, chủ động phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; kiên quyết kéo giảm các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm về ma túy và người sử dụng chất ma túy; trong phương án, kế hoạch phòng ngừa, tấn công và xử lý tội phạm phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, tấn công tội phạm là chính và có các phương án, kế hoạch chuyên đề để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp lợi dụng khiếu  nại, khiếu kiện để gây rối trật tự công cộng.

Thứ chín, tăng cường lãnh đạo thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận; chú trọng hơn trong nắm bắt dư luận xã hội, sự hài lòng của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng và Nhà nước; chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp tuyên truyền, vận động và phản biện các thông tin trái chiều, mơ hồ, sai sự thật; các thông tin phản động, nói xấu Đảng, Nhà nước nhằm định hướng dư luận theo chiều tích cực, kịp thời ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Thực hiện nghiêm việc đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời, rà soát bổ sung quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh đã quy hoạch; thực hiện công tác điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ... chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, các cấp, các ngành và các địa phương cần đề cao trách nhiệm của tập thể, của cá nhân, hành động mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh.

N.V.D

.
.
.