Thứ Hai, 11/03/2019, 10:41 (GMT+7)
.

Tiền Giang triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Danh triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Sáng 8-3, đã diễn ra Hội nghị triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã quán triệt nội dung Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII, trong đó nhấn mạnh những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết...

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư khóa X, Thông tri 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VIII về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công nghệ internet, vị trí, tầm quan trọng của báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận, phân tích tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trong xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng... trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm nội dung chính xác, trung thực, thái độ khách quan, gắn “xây” với “chống”; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt...

Thực hiện tốt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 23 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; đẩy mạnh các phong trào sáng tác nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; đồng thời, tăng cường quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân...

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm tổ chức thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang.                                            

   THỦY HÀ

.
.
.