Thứ Ba, 01/10/2019, 21:04 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ CÔNG AN TIỀN GIANG:

Hiệu quả từ những đợt sinh hoạt chính trị " tự soi, tự sửa"

Qua 2 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang. Năm 2018 có trên 92% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đảng bộ Công an Tiền Giang. 		Ảnh: TRỌNG TÍN
Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đảng bộ Công an Tiền Giang. Ảnh: TRỌNG TÍN

HIỆU QUẢ THIẾT THỰC

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,  2 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và viết bài thu hoạch đầy đủ.

Qua đó, giúp đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) nhận thức sâu sắc và nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, chấp hành các quy định của ngành, có tư thế, tác phong chuẩn mực, lối sống văn hóa, đề cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc tích cực, khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tiên, trong thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo Hướng dẫn 11 ngày 9-6-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các cấp đã đề cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” tại đơn vị mình.

Song song đó, cấp ủy các cấp tổ chức trên 400 cuộc hội nghị kiểm điểm, có trên 98% đảng viên tham gia, đã thẳng thắn, chân tình khi đóng góp ý kiến xây dựng đảng viên, nêu rõ những biểu hiện vi phạm của từng cá nhân.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều có kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân thuộc quyền quản lý, chỉ ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục cụ thể. Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và thể hiện được tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được Đảng ủy Công an Tiền Giang triển khai thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu của bí thư các chi bộ trong công tác chuyên môn cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách người Công an nhân dân (CAND); duy trì đối thoại để lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết. Các biện pháp được tiến hành đồng bộ đã giúp cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, của ngành, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả công tác.

Ngoài ra, Đảng ủy Công an tỉnh còn thực hiện tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thanh tra, kiểm tra, xử lý các biểu hiện vi phạm của CB-CS trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện các quy định về công tác cán bộ, quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác…

Cái được lớn nhất sau kiểm điểm là tăng cường thêm sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; kỷ cương, kỷ luật trong từng đơn vị được siết chặt; tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ rệt.

Toàn Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã và đang thể hiện quyết tâm chính trị mới trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được đã tiếp thêm sức mạnh, động viên, cổ vũ đảng viên, CB-CS tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, “hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Điều quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là đã thể hiện rõ vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh trong quá trình hoạt động luôn bám sát Quy chế làm việc và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì lề lối làm việc, mối quan hệ công tác theo quy định.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND; trình độ, năng lực ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

VÀ TIẾP TỤC PHÁT HUY

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp cụ thể, tổ chức quán triệt nghiêm túc đến từng cơ sở đảng và đảng viên, trong đó chú trọng gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; phát huy tối đa những ưu điểm, khắc phục triệt để những hạn chế đã được giới thiệu qua các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, đảm bảo tính hợp lý, hoạt động hiệu quả gắn với điều chỉnh, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường biên chế Công an cấp huyện. Nâng cao hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Đặc biệt là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong khi thi hành công vụ.

Lực lượng Công an các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối về công tác bảo đảm an ninh trật tự, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong mọi thời điểm này, Đảng ủy Công an tỉnh luôn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt “những việc cần làm ngay” để khắc phục hiệu quả những hạn chế được chỉ ra qua các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trong cán bộ, đảng viên, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn lực lượng.

ĐẶNG MINH THANH

.
.
.