Thứ Hai, 04/11/2019, 16:55 (GMT+7)
.
Thực hiện Di chúc của Bác đạt nhiều thành tựu to lớn

Đảng bộ Tiền Giang không ngừng nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân

Bài 1: Từ xóa khó đến giảm nghèo bền vững

Bài 2: Loại trừ giặc dốt, tiến đến nâng cao dân trí

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra sức phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao học bỗng cho học sinh vượt khó, học tốt của Trường THPT Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao học bỗng cho học sinh vượt khó, học tốt của Trường THPT Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn khắc sâu lời dạy của Bác, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, không ngại gian khổ, hy sinh, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã trao đổi về những việc làm được của tỉnh trong thực hiện di chúc của Bác:

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện Di chúc của Bác và đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ hoàn toàn thắng lợi vào năm 1975.

Sau khi nước nhà độc lập, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, Tiền Giang tập trung vào việc xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh; giải quyết những khó khăn của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công.

Trong thời kỳ đổi mới, qua từng nhiệm kỳ, hệ thống chính trị của tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn và ngày càng vững mạnh; quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững; tốc độ phát triển kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm và từng nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với nghị quyết.

Trong những năm gần đây, Tiền Giang là một trong những địa phương có mức tăng trưởng kinh tế đứng ở tốp đầu của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; các chính sách về an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Mặt khác, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương luôn được giữ gìn, phát huy; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, phát triển; hoạt động đối ngoại luôn được mở rộng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế…

* PV: Để đạt được những thành tựu đó, Đảng bộ Tiền Giang đã thực hiện những giải pháp gì, thưa đồng chí?

* Đồng chí NGUYỄN VĂN DANH: Để có được những thành quả như hôm nay, có 4 giải pháp cơ bản đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện. Đó là: Thứ nhất, quán triệt lời dạy của Bác: “… việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ mà Đảng giao phó cho mình; toàn tâm, toàn ý phục vu nhân dân.

Làm được như vậy, thì dù công việc có to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Do đó, các cấp ủy luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính quyết định mọi thắng lợi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Thứ hai, thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong từng đảng bộ. Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của địa phương thời gian qua là triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06 ngày 7-11-2006, Chỉ thị 03 ngày 14-5-2011 và hiện nay là Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đây là một trong những nội dung quan trọng, là giải pháp hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng.

Thứ ba, hằng năm, các cấp ủy đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chuyên đề  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết, kế hoạch làm theo Bác.

Nội dung đăng ký “làm theo” luôn bám sát chủ đề học tập từng tháng, từng năm gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của địa phương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thể hiện rõ việc nêu gương trên các mặt, như rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc dân chủ, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, tôn trọng nhân dân; đi đầu trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thường xuyên nêu gương với đức tính khiêm tốn, giản dị; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc của nhân dân…

* PV: Xin đồng chí cho biết, tiếp tục quán triệt, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần thực hiện những nhiệm vụ gì?

* Đồng chí NGUYỄN VĂN DANH: Trong thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã và đang quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Do đó, hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị của tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Bác. Cụ thể:

Trước nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, những giá trị to lớn trong bản Di chúc của Bác; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai, Bác từng căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết; Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Vì vậy, các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đủ sức tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên.

Lực lượng đảng viên trẻ phải không ngừng học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác “Học để làm người, làm việc rồi mới làm cán bộ”, thật sự là tấm gương trong công tác, trong cuộc sống để thanh niên học tập, noi theo như Bác đã căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Đối với đoàn viên, thanh niên, cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm, không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ ba, tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mặt trận Tổ quốc phải cùng với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về tư tưởng “Đại đoàn kết” của Bác; về chủ trương, chính sách của Đảng để không ngừng củng cố, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Cần làm cho các giai tầng trong xã hội, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức đều phải thấm nhuần quan điểm đoàn kết và thật sự đoàn kết thành một khối vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bởi lẽ, “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta” mà Bác đã dạy chúng ta. Đoàn kết làm nên sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công. Muốn xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết phải có sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Bác yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Bác cũng chỉ rõ: “Phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng”. Không có quần chúng thì không có lực lượng. Không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường. Người nhấn mạnh: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng”.

Thứ tư, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống; nêu cao ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc gia đình chính sách, người có công; xóa khó giảm nghèo, các hoạt động công ích, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người già, người tàn tật, neo đơn và các gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; phát huy các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng hộ nghèo.

Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc; đổi mới công tác cán bộ, phong cách người đứng đầu; kiên trì giải quyết thấu tình đạt lý những vấn đề bức xúc của người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng, quản lý đô thị… Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; công khai, minh bạch các quy định, chính sách khi thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực hiện tốt quy định nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn và năng lực, hiệu quả công việc để cán bộ, công chức, viên chức noi theo; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; luôn nêu cao ý thức phục vụ, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tận tụy hơn nữa với công việc; thể hiện rõ hơn tính năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều và làm đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ bảy, đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chú trọng nhân rộng gương người tốt việc tốt, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội; tiếp tục phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tự hào với những gì chúng ta đã làm được trong suốt 50 năm qua, song cũng không khỏi trăn trở, day dứt trước những việc chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà nguyện kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Bác; tiếp tục thực hiện những ý tưởng cao cả trong Di chúc thiêng liêng của Người; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân; nói đi đôi với làm; toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân; nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; nỗ lực phấn đấu, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
.