Thứ Sáu, 07/02/2020, 15:16 (GMT+7)
.
QUA 1 NĂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2019 THEO TINH THẦN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

Những kết quả nổi bật

Năm 2019 là năm thứ ba thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong tập thể và cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy Tiền Giang tập trung theo dõi Hội nghị trực tuyến chủ đề năm 2019.               Ảnh: HẠNH NGA
Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy Tiền Giang tập trung theo dõi Hội nghị trực tuyến chủ đề năm 2019. Ảnh: HẠNH NGA

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

Để những nội dung cốt lõi của chủ đề 2019 được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch 68 về học tập và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc học tập chuyên đề năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và kết nối các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với 219 điểm cầu, có 33.726 cán bộ, đảng viên dự học.

Sau Hội nghị trực tuyến và thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên còn lại học tập và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Công tác triển khai, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động trong việc triển khai và tổ chức thực hiện chủ đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, hướng dẫn cụ thể để cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch của cá nhân làm theo sát với chủ đề và nhiệm vụ được phân công, trong kế hoạch cá nhân có nội dung cam kết không vi phạm những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và báo cáo với chi bộ để theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung làm theo, xem đây là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Để tiếp tục tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên tinh thần hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 105 ngày 23-12-2019 tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020; đồng thời, tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, gồm  256 điểm cầu, với 41.139 đảng viên dự, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC

Việc đưa nội dung cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đã được các cấp ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, bám sát chủ đề và tình hình chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Trong sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, thảo luận, liên hệ thực tế những vấn đề đang đặt ra tại cơ quan, đơn vị, từ đó đưa ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo chủ đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua sinh hoạt, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị cơ bản đã được giải quyết thỏa đáng, đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Để ôn lại, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, để đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Di chúc của Người, ngày 11-9-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Tọa đàm “Tiền Giang qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nội dung “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm”, nhất là những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Di chúc của Bác, để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên liên hệ, đánh giá việc thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo Di chúc của Bác.

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì và thực hiện tốt chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong tờ Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được phát định kỳ hằng tháng (mỗi tháng phát hành 5.300 cuốn), góp phần cung cấp thông tin, giới thiệu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, định hướng được nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ.

ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ KHẢ QUAN

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Công văn 772 ngày 10-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu và tự giác hơn trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; đặc biệt là, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thể hiện việc nêu gương trên các mặt: Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, tôn trọng nhân dân; đi đầu trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu gương đức tính khiêm tốn, giản dị; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cũng như thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân...

Việc thực hiện Chỉ thị 27 ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được UBND các cấp tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 01 ngày 21-2-2017 của UBND tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị 07 ngày 24-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, các cấp ủy đều có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đã tổ chức kiểm tra, giám sát 51 tổ chức cơ sở đảng và 29 cán bộ, đảng viên. Qua đó cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chủ đề học tập năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Việc giải quyết, xử lý những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong nhân dân cũng đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã tăng cường việc tiếp, giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của công dân. Đặc biệt là, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ và nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; đồng thời, tổ chức lắng nghe trực tiếp ý kiến của nhân dân về kết quả cải cách thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan thiết thực đến sản xuất và đời sống.

Năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 93 lượt người; Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 661 lượt với 1.028 người; thủ trưởng các sở, ngành tiếp 19 lượt với 129 người và cán bộ các sở, ngành tiếp 139 lượt với 153 người. Trong năm 2019, nhận và xử lý 1.682 đơn (tăng 130 đơn so với cùng kỳ). Về khiếu nại, thụ lý 92 đơn (giảm 2 đơn so với cùng kỳ); về tố cáo, thụ lý 19 đơn (giảm 2 đơn so với cùng kỳ); tranh chấp, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị 1.333 đơn.

***

Nhìn chung, qua tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng và có ý nghĩa trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho cấp dưới noi theo; trong Đảng bộ và nhân dân xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 57 tập thể, 147 cá nhân được các tổ chức đảng tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TS. NGUYỄN ÚT

.
.
.