.

Những cống hiến vĩ đại của một lãnh tụ thiên tài

Cập nhật: 21:00, 04/05/2020 (GMT+7)

Thế kỷ XIX đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng vĩ đại, những lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Ðứng ở hàng đầu các vĩ nhân đó là Karl Heinrich Marx (được phiên âm là C.Mác) và người bạn chiến đấu gần gũi suốt đời của ông là Ph. Ăngghen, tiếp theo là V.I. Lênin. C.Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Nhân loại mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của C.Mác - Người đã cùng Ph.Ăng-ghen xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, là kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của C.Mác đã đi vào lịch sử thế giới như một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời trí tuệ nhân loại, đúng như Ph.Ăng-ghen đã khẳng định: “Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi!”.

C.Mác xuất thân trong một gia đình luật sư. Ngay từ khi còn là sinh viên, C.Mác đã nghiên cứu và tinh thông nhiều môn học, như luật, sử và triết học. Năm 23 tuổi (năm 1841) ông đỗ tiến sĩ triết học và từ đó càng tỏ rõ là một nhà nghiên cứu khoa học xã hội tài năng.

NHỮNG CỐNG HIẾN KIỆT XUẤT

Với tư cách là nhà khoa học thiên tài, C.Mác đã có những cống hiến kiệt xuất, tạo ra một cuộc cách mạng triệt để trong toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới. Trong di sản lý luận kinh điển đồ sộ và uyên bác của C.Mác, bộ sách “Tư bản” mà Người coi là sự nghiệp của cả đời mình và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được C.Mác và Ph.Ăng-ghen xuất bản lần đầu vào năm 1848 là những tác phẩm bất hủ, có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới.

Trên lĩnh vực triết học, theo Lênin: “Triết học của Mác là một chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị, nó cung cấp cho loài người và nhất là cho giai cấp công nhân những công cụ nhận thức vĩ đại”. C.Mác đã vận dụng phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu lịch sử, xã hội, sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, làm cho chủ nghĩa duy vật biện chứng trở nên hoàn chỉnh, từ chỗ nhận thức thế giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người.

“Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, C.Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người” và đây là một trong những phát kiến vĩ đại nhất của C.Mác đối với nhân loại, như V.Lênin khẳng định: “Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học”.

Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh C.Mác là dịp để chúng ta ôn lại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những cống hiến vĩ đại của Người đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Khẳng định giá trị quý báu và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin không phải ở chỗ cung cấp lời giải cho mọi vấn đề, mà là trang bị phương pháp luận, thế giới quan khoa học để giải quyết đúng đắn yêu cầu, nhiệm vụ do thực tiễn xây dựng CNXH đặt ra, như V.Lênin đã khẳng định: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người XHCN cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu như họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống…”.

Trên lĩnh vực kinh tế chính trị, C.Mác đã vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu và chỉ ra những quy luật kinh tế, quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong của chủ nghĩa tư bản. C.Mác đã phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư -“quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (TBCN) hiện đại và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra”; chỉ rõ mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hóa cao với chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất chủ yếu, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, mà “sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu”.

Đánh giá về khám phá vĩ đại trên của C.Mác, Lênin khẳng định: “Học thuyết giá trị thặng dư là viên đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác”. Về chủ nghĩa xã hội (CNXH) khoa học, C.Mác đã phát hiện ra quy luật vận động, phát triển của xã hội, chỉ rõ giai cấp vô sản có sứ mệnh lịch sử tiêu diệt chế độ tư bản, sáng tạo ra xã hội mới. Người khẳng định: “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”…

Với hệ thống lý luận hoàn chỉnh gồm ba bộ phận cấu thành là Triết học Mác-xít, Kinh tế chính trị Mác-xít và CNXH khoa học gắn kết chặt chẽ với nhau, C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã xây dựng nên một thế giới quan khoa học, phương pháp luận cách mạng để nhận thức và cải tạo thế giới, như V.Lênin khẳng định: “Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết chính xác. Nó là một học thuyết hoàn bị và chặt chẽ; nó cung cấp cho người ta một thế giới quan hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ một sự mê tín nào, một thế lực phản động nào, một hành vi nào bảo vệ sự áp bức của tư sản”.

Qua đó, giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã tìm thấy trong học thuyết của C.Mác và Ph.Ăng-ghen vũ khí lý luận, vũ khí tư tưởng sắc bén trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, hướng tới một tương lai xán lạn.

VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công và sự hình thành hệ thống XHCN thế giới là những thành quả rực rỡ của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ mãi là mặt trời chói lọi, soi sáng con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Những năm gần đây, đời sống chính trị - xã hội thế giới có nhiều biến động, CNXH tạm thời lâm vào thoái trào.

Các thế lực thù địch ra sức phê phán, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và những người sáng lập. Thế nhưng CNXH khoa học vẫn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giành hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.
 Đối với cách mạng Việt Nam, công ơn của C.Mác vô cùng to lớn.

Có chủ nghĩa Mác-Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam ta mới tìm được con đường đi tới độc lập, tự do và CNXH. Cách đây hơn nửa thế kỷ, lúc dân tộc Việt Nam phải sống trong ngục tù của chế độ thực dân, phong kiến, cha ông ta đã nhiều lần nổi lên đấu tranh giành độc lập, nhưng các cuộc đấu tranh ấy đều thất bại và bị dìm trong biển máu. Đi tìm con đường cứu nước, Hồ Chí Minh là người cách mạng Việt Nam đầu tiên nhìn thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin soi tỏ con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Theo Hồ Chí Minh, đối với những người cách mạng Việt Nam, tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin tựa “như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Từ đó chủ nghĩa Mác-Lênin luôn là ngọn đuốc dẫn đường cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.

Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930, tạo ra một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, trải qua hơn 90 năm đấu tranh anh dũng, Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính yêu, luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình.

Đường lối cách mạng do Đảng đề ra trong những năm qua chính là sản phẩm của sự vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa.

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH.  Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững niềm tin son sắt vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

HỒNG LÊ (tổng hợp)

.
.
.