Thứ Sáu, 31/07/2020, 08:21 (GMT+7)
.

Mọi thắng lợi của cách mạng đều có phần đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công trong kháng chiến, nay là Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, luôn xác định công tác tư tưởng có vai trò rất quan trọng. Do yêu cầu của cách mạng, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà sớm được thành lập và ngày càng lớn mạnh, góp phần đáng kể vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

90 năm qua, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang có nhiều tên gọi khác nhau, với nhiều bộ phận, nhiều cơ quan hợp thành và cũng có nhiều lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy trao hoa và quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Tuyên giáo của tỉnh.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trao hoa và quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Tuyên giáo của tỉnh Tiền Giang.

NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày
5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7-1920.

Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng… đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Và, ngày 1-8-1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”.

Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”. Hội thảo tập trung vào các nội dung chính: Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, thành tựu, những dấu mốc quan trọng của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng 90 năm vẻ vang của Đảng; phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên giáo; phân tích bối cảnh, tình hình mới, dự báo các yếu tố, nhìn rõ những thuận lợi cần phát huy và thách thức, khó khăn cần vượt qua; đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để ngành Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi trong lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn, quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng. Cán bộ, đảng viên muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình phải hiểu tư tưởng của quần chúng nhân dân, phải tuyên truyền để quần chúng thông suốt về tư tưởng để cùng thống nhất về hành động.

Để hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Người một mặt yêu cầu cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành phải thật thông suốt trong tư tưởng, phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ; mặt khác, mọi cấp ủy và mọi cán bộ, đảng viên đều phải làm công tác tư tưởng cho chính mình và đả thông tư tưởng, động viên sáng kiến, lực lượng của toàn dân để mọi người tự giác, hăng hái tham gia cách mạng, ủng hộ cách mạng, nhất là “phải làm cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thắng, tư tưởng cá nhân hoàn toàn thất bại”.

Đặc biệt đánh giá cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất, là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, là nhân tố cấu thành quan trọng hàng đầu trong sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.

NGÀNH TUYÊN GIÁO TỈNH NHÀ LUÔN LỚN MẠNH

Đảng bộ Tiền Giang luôn coi công tác tuyên giáo là một trong những công tác quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần tuyên truyền Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, đề ra khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn, thúc đẩy phong trào cách mạng tiến lên.

Công tác tuyên giáo còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung kiên, có đức, có tài để giáo dục, giác ngộ và tổ chức quần chúng tham gia cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Có thể nói, mọi thắng lợi của cách mạng ở Tiền Giang đều có phần đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo.

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức, đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhắn gửi: Thời kỳ nào cũng vậy, người làm công tác tuyên giáo phải là người cầm cờ đi trước, gương mẫu đi trước, gương mẫu trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng. Đối với cán bộ ngành Tuyên giáo đã nghỉ hưu, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ sau. Đối với cán bộ đang công tác trong ngành Tuyên giáo, gương mẫu đi đầu trong công tác tưởng, luôn giữ gìn phẩm chất của người làm công tác tuyên giáo; đồng thời, phải có sáng kiến trong công tác tuyên giáo.

90 năm qua, công tác tuyên giáo tỉnh nhà luôn lớn mạnh, góp phần trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo của tỉnh nhà đã chiến đấu, trưởng thành, trải qua những chặng đường lịch sử rất vẻ vang gắn liền với những chiến công vang dội: Cao trào 1930 - 1931, cao trào 1936 -1939, Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ tháng 11-1940, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Cổ Cò, Giồng Dứa, Ấp Bắc, Ba Rài, Tổng tiến công Xuân 1968, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Đội ngũ làm công tác tư tưởng - văn hóa được đào tạo, bồi dưỡng và qua chiến đấu, rèn luyện đã trưởng thành, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, về binh chủng chuyên môn và có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở. Lực lượng cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa một lòng trung kiên với Đảng, với Nhà nước, đoàn kết gắn bó với nhân dân, kiên trì bám đất, bám dân, bám chiến trường tấn công địch; chịu đựng gian khổ, hy sinh trong chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao.

Trong thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ tỉnh đã góp phần tích cực, tạo ra sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân về đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện xóa khó giảm nghèo, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; không ngừng đề cao cảnh giác, đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các quan điểm sai trái; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, tạo thành sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ xây dựng đất nước hòa bình, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa được đào tạo bài bản, có trình độ đại học và sau đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lập trường giai cấp công nhân kiên định, luôn ra sức học tập, trau dồi về chuyên môn, không ngừng rèn luyện về đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Đó là niềm phấn khởi, tự hào của những người cán bộ làm công tác tuyên giáo được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng.

LINH THỦY (tổng hợp)

.
.
.