Thứ Tư, 24/02/2021, 14:22 (GMT+7)
.

Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch

Cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xuất phát từ yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới, thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo 94 Trung ương trước đây, nay là Ban Chỉ đạo 35 và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tiền Giang đã hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao.

BẢO VỆ TỐT AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ XÃ HỘI

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Các chi bộ thuộc các Ban của Tỉnh ủy Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...           Ảnh: THU HOÀI
Các chi bộ thuộc các Ban của Tỉnh ủy Tiền Giang Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... Ảnh: THU HOÀI

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy; điều phối tốt hoạt động cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 35. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp xác định công tác tuyên truyền, ngoài kênh truyền thông chính thống, các cấp, ngành, địa phương đã rất chú trọng “trận địa” mạng xã hội và đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để tuyên truyền gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT  4 NỘI DUNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt 4 nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Chương trình hành động 44, Kế hoạch 91 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tích cực tham mưu cấp ủy đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch một cách chủ động, tích cực bằng nhiều hình thức có chất lượng và hiệu quả.

Kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động sử dụng không gian mạng tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước, công kích, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Thứ ba, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tích cực về thành tựu của đất nước và của tỉnh, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là sự trách nhiệm và vai trò của các lực lượng Quân đội và Công an.

Thứ tư, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường thông tin, tuyên truyền thông tin chính thống, chia sẻ các bài viết trên các trang, nhóm của tỉnh về các nhóm của huyện và tài khoản cá nhân của đoàn viên, hội viên, sinh viên, cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường chia sẻ các bài viết chính thống trên báo, đài, tạp chí về những chủ trương, đường lối của Đảng, các biện pháp của Chính phủ, các bộ, ngành chức năng và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nắm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, cung cấp thông tin chính thống kịp thời nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên Internet.

Tuyên truyền khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa vì lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam và lợi ích chính đáng của các quốc gia đối tác; duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các dân tộc anh em và các quốc gia, tổ chức quốc tế. Kịp thời đưa thông tin đúng đắn về Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tham gia tương tác trên mạng xã hội. Tăng cường thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên Biển Đông.

TẤN QUÂN

 

.
.
.