Chủ Nhật, 21/02/2021, 10:43 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Ban hành các Quyết định về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Cùng lúc với việc ban hành Kế hoạch Tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH)  khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (ngày 8-2-2021), Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang đã ban hành các quyết định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đó là, Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết đinh Thành lập Văn phòng Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định Thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế.

Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh và của thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ủy ban bầu cử tỉnh; trách nhiệm giải quyết công việc; quan hệ làm việc; chế độ hội họp, báo cáo.

Văn phòng Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh tổng hợp tình hình công tác bầu cử báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và bảo đảm công tác hậu cần cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử trong toàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực hành chính - văn phòng và hậu cần theo sự phân công của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh do Chánh Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh phân công. Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh được trưng dụng một số công chức tại các cơ quan, đơn vị để giúp việc.Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh được sử dụng con dấu của Ủy ban bầu cử tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Ủy ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Văn phòng Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 19 thành viên, do ông Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm Chánh Văn phòng.

Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh đặt tại số 02, đường Trương Định, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại số: 02733.875.063 và 02733.872.415.

Tiểu ban Nhân sự có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Giúp Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lập danh sách các đơn vị bầu cử, danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo đơn vị bầu cử.

Giúp Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác nhân sự, hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương; lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo đơn vị bầu cử và báo cáo để Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến vấn đề nhân sự theo sự phân công của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tiểu ban Nhân sự do Trưởng Tiểu ban Nhân sự phân công. Thành viên Tiểu ban được trưng dụng cán bộ, công chức tại cơ quan mình để giúp việc. Tiểu ban Nhân sự được sử dụng con dấu của Ủy ban bầu cử tỉnh trong các vấn đề về nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử tỉnh và chịu trách nhiệm trước Ủy ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tiểu ban Nhân sự gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Tuyên truyền có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Giúp Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền trong suốt thời gian thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh giao. Nhiệm vụ cụ thể của từng Ủy viên do Trưởng Tiểu ban phân công.

Thành viên của Tiểu ban được trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan mình để giúp việc. Tiểu ban Tuyên truyền được sử dụng con dấu của Ủy ban bầu cử tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tiểu ban Tuyên truyền gồm có 15 thành viên, do bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Giúp Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh giao.

Nhiệm vụ cụ thể của từng ủy viên do Trưởng Tiểu ban phân công. Thành viên của Tiểu ban được trưng dụng cán bộ, công chức tại cơ quan mình để giúp việc. Tiểu ban được sử dụng con dấu của Ủy ban bầu cử tỉnh trong các vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử tỉnh và chịu trách nhiệm trước Ủy ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh lám Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Giúp Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh giao.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công. Thành viên Tiểu ban được trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan mình để giúp việc. Tiểu ban được sử dụng con dấu của Ủy ban bầu cử tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử và chịu trách nhiệm trước Ủy ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế gồm 12 thành viên, do ông Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá - Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

M.T

.
.
.