Thứ Sáu, 02/04/2021, 10:53 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ TRUNG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ TỈNH:

Thực hiện nghiêm túc hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Chất lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) quyết định rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Chính vì lý do đó, việc chọn người đủ đức, đủ tài, đủ tầm ra ứng cử vào cơ quan dân cử là rất quan trọng. Phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang xoay quanh tiêu chuẩn ứng cử viên (ƯCV) và việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ƯCV ĐBQH và đại biểu HĐND.

* PV: Xin đồng chí cho biết, người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Về tiêu chuẩn, người ứng cử ĐBQH  khóa XV phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung của ĐBQH theo quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung của đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong các tiêu chuẩn chung, đặc biệt chú trọng đến những nội dung cốt lõi, đó là: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội và HĐND. Đó là những tiêu chí cơ bản trong tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp lần này.

* PV: Để đảm bảo giới thiệu người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp lần này, Ủy ban MTTQ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ƯCV ra sao, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử từ Ủy ban bầu cử, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, thỏa luận và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn có người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng số người được lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú lần này là 8.888, trong đó: Quốc hội là 12 người do địa phương giới thiệu, HĐND tỉnh 105 người (có 1 trường hợp tự ứng cử), HĐND cấp huyện 669 người (có 1 trường hợp tự ứng cử), HĐND cấp xã 8.102 người. Thời gian tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú được thực hiện từ ngày 21-3-2021 đến 13-4-2021.

* PV: Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí có lưu ý gì đối với Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của ứng cử viên?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Để đảm bảo việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chặt chẽ và đúng quy định pháp luật, ngoài việc hướng dẫn xây dựng văn bản và tổ chức hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tiến hành hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã xây dựng kế hoạch, thời gian và mời thành phần tham dự hội nghị cử tri tại nơi người được giới thiệu ứng cử sinh sống thường xuyên.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Đây là hội nghị rất quan trọng, là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đánh giá toàn diện, khách quan để lập danh sách những người ứng cử đủ tiêu chuẩn, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri trình ra hội nghị hiệp thương lần 3.

Tính chất quan trọng của hội nghị lấy ý kiến cửa tri nơi cư trú là vì: Đối với những trường hợp người ứng cứ không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Trong suốt thời gian Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện tăng cường kiểm tra, để việc tổ chức hội nghị đảm bảo mở rộng dân chủ, tính nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngay khi kết thúc hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nếu có vấn đề phản ánh của cử tri thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh và trả lời các vụ, việc mà cử tri nêu đối với từng trường hợp người ứng cử, chậm nhất ngày 13-4-2021 phải tiến hành xong việc xác minh và trả lời; đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử để báo cáo tại hội nghị hiệp thương lần 3.

Hội nghị hiệp thương lần 3 sẽ được tổ chức từ ngày 14-4 đến 18-4-2021. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THỦY HÀ (thực hiện)

 

.
.
.