Thứ Tư, 10/11/2021, 17:48 (GMT+7)
.

Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

(ABO) Sáng 10-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo những nhiệm vụ cần thực hiện trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới.
Đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo những nhiệm vụ cần thực hiện trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới.

Nhiều cấp ủy tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt quy chế làm việc trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thời gian qua, công tác triển khai, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả cao, giúp các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ đã làm chuyển biến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên tại cơ sở; đồng thời, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Hầu hết cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường chính trị, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở ngày càng trẻ hóa, có tính kế thừa và phát triển, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng cao.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Đó là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa về "ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện Kết luận 21 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy tính tiên phong, gương mẫu và sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong đó: Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng cán bộ, đảng viên về các thông tin xấu tác động nhiều chiều, hằng ngày đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức theo Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có đủ năng lực quản lý, điều hành, thực thi công vụ, có kỹ năng hoạt động chuyên môn, tổng kết thực tiễn, đóng góp có hiệu quả vào sự hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cơ sở...

Đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, làm cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chỉ đạo, lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, chịu trách nhiệm về những phát sinh yếu kém của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt…

THỦY HÀ

.
.
.