Bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
20:37 | 18/05/2017
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
20:38 | 16/05/2017
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Càng thấm thía hơn lời dạy của Bác về nâng cao đạo đức cách mạng
14:42 | 12/05/2017
Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Cử tri trẻ góp ý kiến, nguyện vọng gửi đến Quốc hội khóa XIV
Cử tri trẻ góp ý kiến, nguyện vọng gửi đến Quốc hội khóa XIV
Ngày 11-5, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn Cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng gửi đến Quốc hội khóa XIV.
07:20 | 12/05/2017
Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Sáng 11-5, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổng kết Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ“
15:02 | 11/05/2017
.
.