Thứ Tư, 22/03/2017, 15:34 (GMT+7)
.

Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 166/QĐ-UBND quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (kể cả Ban Quản lý các khu công nghiệp); các cơ quan thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Ảnh: Vân Anh
Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh

Chỉ số CCHC được đánh giá, xác định theo 8 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Cơ quan, đơn vị đạt từ 95 điểm trở lên được xếp loại A; cơ quan, đơn vị đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm được xếp loại B; cơ quan, đơn vị đạt dưới 90 điểm xếp loại C.

Các cơ quan, đơn vị xếp loại A được xem xét khen thưởng trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC hằng năm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xếp loại B trong 2 năm liên tiếp hoặc xếp loại C (trong năm) bị phê bình trong Thông báo công bố chỉ số CCHC. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị mà 1 năm xếp loại B, năm tiếp theo xếp loại C phải tổ chức kiểm điểm việc thực hiện công tác CCHC trong cơ quan, đơn vị và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xếp loại C trong 2 năm liên tiếp phải tổ chức kiểm điểm việc thực hiện công tác CCHC trong cơ quan, đơn vị và tự nhận hình thức kỷ luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Từ ngày 16 đến 25-11 hằng năm, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC và gửi kết quả về Sở Nội vụ. Các cơ quan, đơn vị không gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm xem như đạt dưới 90 điểm và xếp loại C. Chỉ số CCHC được Chủ tịch UBND tỉnh thông báo rộng rãi trong toàn tỉnh.

P.V

.
.
.