.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Thăm dò sự hài lòng đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật: 11:02, 04/06/2021 (GMT+7)

(ABO) Ngày 4-6-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn về việc thăm dò sự hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

Theo đó, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các giao dịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình hoạt động của đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát, thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

b
Ảnh: Lê Minh

 

PHIẾU KHẢO SÁT, THĂM DÒ SỰ HÀI LÒNG NĂM 2021

(Vui lòng đánh dấu X vào sự lựa chọn)

PHẦN I. VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1- Thái độ phục vụ:

Tiêu chí: Vui vẻ, quan tâm

Đơn vị:

Ban lãnh đạo Sở:  Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và biển: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý môi trường: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Văn phòng Đăng ký đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

2- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

Tiêu chí: Đúng thời gian quy định

Đơn vị:

Ban lãnh đạo Sở: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và biển: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý Môi trường: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Văn phòng Đăng ký đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

3- Thời gian giải quyết khiếu nại, đề nghị của tổ chức cá nhân

Tiêu chí: Kịp thời

Đơn vị:

Ban lãnh đạo Sở: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Tài nguyên nước khoáng sản và biển: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý Môi trường: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Văn phòng Đăng ký đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

4- Chất lượng xử lý hồ sơ, công việc

Tiêu chí: Chính xác, khách quan

Đơn vị:

Ban lãnh đạo Sở: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Tài nguyên nước khoáng sản và biển: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Phòng Quản lý Môi trường: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

Văn phòng Đăng ký đất đai: Rất hài lòng  Hài lòng  Chưa hài lòng 

PHẦN II. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CHUNG

5- Xin Ông/ Bà vui lòng cho biết MỨC ĐỘ HÀI LÒNG của mình đối với dịch vụ hành chính công và chất lượng công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Rất hài lòng  Hài lòng 

Không hài lòng  Rất không hài lòng

6- Theo Ông/Bà để nâng cao hơn nữa chất lượng trong phục vụ, giải quyết công việc cho tổ chức, người dân thì cơ quan giải quyết cần cải thiện các nội dung nào sau đây (chọn 4 nội dung ưu tiên nhất).

1. Mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận thủ tục hành chính 

2. Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân tại nơi làm thủ tục hành chính 

3. Đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính 

4. Tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính 

5. Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính 

6. Cải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ đối với người dân 

7. Nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của công chức 

8. Tiếp nhận, giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị của người dân 

9. Khác: ………

(Gửi phiếu về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30-6-2021).

Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân!

M.T

 
.
.
.