Chủ Nhật, 12/03/2017, 09:59 (GMT+7)
.

Đổi mới thông tin đối ngoại - góp phần quảng bá hình ảnh Tiền Giang

Công tác thông tin đối ngoại luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền Tiền Giang chú trọng, chỉ đạo sâu sát, thống nhất, kịp thời, không để xảy ra sai sót, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đó là đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang sau 5 năm thực hiện Kết luận 16 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị 26 của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại (2011-2016).

Theo đó, những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai,quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh và nâng chất công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Xác định rõ thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài.

Du khách tham quan, mua sắm tại khu du lịch Thới Sơn.
Du khách tham quan, mua sắm tại khu du lịch Thới Sơn.

Cụ thể, hằng năm trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể... xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan, gắn với việc quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đọan 2013-2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 72  ngày 7-9-2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngoài ra, để quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn, ngày 14-4-2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Quyết định 156 về quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn Tiền giang. Riêng UBND tỉnh đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kiện toàn hành lang pháp lý trong công tác đối ngoại cho phù hợp với quy định của Trung ương.

Với tinh thần đó, công tác thông tin đối ngoại thời gian qua của Tiền Giang được đa dạng hóa, tận dụng mọi kênh thông tin, các thành tựu khoa học, công nghệ và ngoại ngữ trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Cụ thể, Sở VH-TT-DL Tiền Giang phát hành các ấn phẩm về lịch sử, tiềm năng, thế mạnh du lịch, danh lam thắng cảnh của tỉnh.. trên các tờ gấp, đĩa DVD để phục vụ du khách, kiều bào và các đoàn công tác nuớc ngoài cùng các đoàn báo chí nước ngoài tác nghiệp tại Tiền Giang.

Sở Ngoại vụ biên tập xuất bản bản tin thông tin đối ngoại Tiền Giang, góp phần tuyên truyền chủ trương của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Tiền Giang đến bạn bè thế giới thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra trang thông tin điện tử của Sở với hai phiên bản Việt- Anh đã cung cấp thêm thông tin về Tiền Giang cho bạn bè thế giới.

Đài PT-TH Tiền Giang cũng có nhiều chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, nâng chất chuyên mục “ Tiền Giang hội nhập thế giới” cùng các thông tin về kinh tế, đối ngoại.

Báo Ấp Bắc điện tử có chuyên mục đối ngoại giới thiệu những thông tin đối ngoại của Trung ương và tỉnh nhà; đặc biệt phiên bản tiếng Anh của báo  được thực hiện theo hướng tích hợp nhiều thông tin đối ngoại, thời sự đã góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam và Tiền Giang ra thế giới.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, qua 5 năm triển khai, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị thế, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại được nâng cao; hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nâng chất dự báo tình hình, trao đổi thông tin và thống nhất chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên cơ sở gắn kết chặt với thông tin đối nội. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây là vấn đề quan trọng đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay. Đối với những trường hợp quan trọng, nhạy cảm nảy sinh, cần xây dựng cơ chế phù hợp để xử lý kịp thời; chủ động  định hướng thông tin, tránh để xảy ra tình trạng bị động, chạy sau dư luận, hạn chế tác động tiêu cực của các thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, các cơ quan truyền thông của tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin đối ngoại của tỉnh nhà; cần phối hợp chặt chẽ với nhau để tuyên truyền, quảng bá  hình ảnh đất nước, con người Tiền Giang.

SƠN PHẠM

.
.
.