Chủ Nhật, 22/05/2022, 09:00 (GMT+7)
.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết

(ABO) Đại hội Đảng các cấp là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Trên tinh thần đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra nghị quyết, những giải pháp, khâu đột phá quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng thời, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng đã đề ra nghị quyết với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Tăng trưởng kinh tế (GRDP giá so sánh năm 2010) bình quân 7 - 7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 91,5 - 93,5 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang tự cân đối ngân sách…

a
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra nghị quyết với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng kinh tế bình quân 7 - 7,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang tự cân đối ngân sách. Ảnh: PV

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thời gian qua, công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nguyên nhân là do tình hình hạn, xâm nhập mặn gây tổn thất lớn đến sản xuất, tác động trực tiếp đến đời sống người dân; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong năm 2021, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt trong đời sống xã hội, làm cho tăng trưởng năm 2021 của tỉnh âm 0,72%.

Chính vì vậy, việc thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã, đang và sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ tỉnh nhà không ngừng nỗ lực, quyết tâm, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để biến những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng bộ tỉnh thành hiện thực.

Trên tinh thần đó, trước hết, cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Cấp ủy các cấp phải thật sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao trên cơ sở quán triệt đầy đủ nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình hành động, đề án đã được tập thể cấp ủy thông qua.

Bên cạnh đó, cần phải thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng bộ tỉnh, thành các quy định, kế hoạch, chương trình hành động sát hợp với thực tiễn của các cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải có sự vận dụng sáng tạo, đưa ra những giải pháp có tính khả thi và đảm bảo sức sống trong thực tiễn.

Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, làm cho Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được thực hiện đúng trong cuộc sống, kịp thời uốn nắn nhận thức sai trái, lệch lạc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, cái tiến bộ. Kiểm tra không chỉ ở những nơi làm chưa tốt, mà còn ở những nơi làm tốt để nhân rộng cho nơi khác học tập.

THIÊN LÊ


 

.
.
.