Thứ Hai, 06/01/2014, 06:07 (GMT+7)
.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập các chuyên đề năm 2014

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 96-HD/BTGTW về việc học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2014.

Theo đó, năm 2014, các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Mục đích học tập các chuyên đề năm 2014 là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong học tập, quán triệt, chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các bệnh: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói và hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từng chi bộ tổ chức thảo luận để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề; tổ chức thảo luận, liên hệ cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Bác.

Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia biên soạn.

Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức học tập tùy theo điều kiện từng địa phương, đơn vị, phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí.

TẤN ĐỜI

.
.
.