Thứ Năm, 18/05/2017, 20:43 (GMT+7)
.

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18-5-1963, đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ I Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ (KH&CN): “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (tháng 11-2012) nêu quan điểm: “Phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. “Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ KH&CN đóng vai trò quyết định thành công của sự nghiệp phát triển KH&CN”.

Tiếp theo đó, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII (tháng 6-2013) đã thông qua Luật KH&CN, trong đó quy định lấy ngày 18-5 hằng năm làm Ngày KH&CN Việt Nam. Tất cả chứng tỏ Đảng, Nhà nước đã đặt niềm tin và đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của giới khoa học trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ  Tổ quốc.

Việc tổ chức Ngày KH&CN nhằm biểu dương, đề cao, tôn vinh vai trò của KH&CN, của đội ngũ cán bộ KH&CN cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN; đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Việc tổ chức Ngày KH&CN không chỉ kích thích tinh thần sáng tạo trong đội ngũ những người làm khoa học nói riêng, mà còn góp phần lan tỏa không khí đổi mới trong tư duy làm khoa học của thế hệ trẻ, huy động và giải phóng nguồn lực chất xám trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Trong ngày này, các cấp, các ngành, Hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong cả nước, tại các địa phương… có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam.

NHƯ NGỌC

.
.
.