Thứ Năm, 09/11/2017, 22:00 (GMT+7)
.

Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2017-2020. Chương trình nhằm mục tiêu tăng cường phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ nhằm thúc đẩy gắn kết chặt chẽ CNTT với công tác CCHC của các cơ quan Nhà nước (NN) từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan NN và Kế hoạch CCHC NN giai đoạn 2016 - 2020.

Ngành Thuế Tiền Giang là một trong những đơn vị được đánh giá cao  trong việc cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng CNTT.
Ngành Thuế Tiền Giang là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong việc cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng CNTT.

Nội dung chương trình ký kết là phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan NN, gồm các văn bản chính: Thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan NN; Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử; Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan NN và Kế hoạch CCHC NN hằng năm. Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC của các cơ quan NN.

Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Quyết định 45 ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương (Par Index). Phối hợp xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan NN thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với công tác CCHC. Phối hợp xây dựng Đề án Hiện đại hóa hành chính khối cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2018 - 2020.

P.A

.
.
.