Thứ Bảy, 17/06/2017, 06:20 (GMT+7)
.

Hãy cảnh giác với "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng

Trong nhiều mũi tấn công quyết liệt và thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình”, thì “mũi đột phá” mà các thế lực thù địch chọn là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong mặt trận nóng bỏng này, chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là Internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhằm tạo ra “vùng trống” để cán bộ, đảng viên và nhân dân “tự chuyển hóa”...

Nguy hiểm và phức tạp nhất hiện nay là tổ chức “Việt Tân” (tháng 10-2016, Bộ Công an đã chính thức công bố “Việt Tân” là tổ chức khủng bố) đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo, kích động chống phá Việt Nam. Tổ chức khủng bố “Việt Tân” đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội và liên kết với nhiều tài khoản của các hội, nhóm, cá nhân chống đối để tiến hành các “chiến dịch” tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động, lôi kéo người dân biểu tình gây ảnh hưởng an ninh chính trị ở nước ta. Ngoài ra, thông qua mạng xã hội, “Việt Tân” cập nhật thông tin cá nhân của người dùng, như địa chỉ email, số điện thoại, năm sinh, địa chỉ, bạn bè, người thân... để tiến hành hoạt động tuyên truyền, kích động chống đối Đảng, Nhà nước ta. Đáng lo ngại hiện nay là số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam kết bạn hoặc thích (like), bình luận (comment), a dua a tòng trước những bài viết phản động trên những trang này không ít...

Để phòng, chống hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Phát huy vai trò và hiệu quả của Ban Chỉ đạo 94, chú trọng xây dựng các lực lượng nòng cốt trong các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ định, bóp méo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”. Đổi mới tổ chức, quản lý thông tin để khai thác có hiệu quả những lợi ích của thông tin đem lại; đồng thời ngăn chặn kịp thời những thông tin độc hại của “diễn biến hòa bình”. Kiểm tra, kiểm duyệt chặt chẽ, không để lọt các tin, bài, hình ảnh có nội dung xấu xuất hiện trên các Website chính thống, gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên Internet. Công tác tư tưởng cần thông tin kịp thời âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, trong đó có âm mưu chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thông qua đó giúp nhân dân hiểu đúng, nắm chắc tình hình, không bị nhiễu loạn thông tin, hoặc bị mắc mưu xuyên tạc.

Tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nhất là kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, các lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

VĂN ĐẠO

.
.
.