Thứ Sáu, 25/07/2014, 12:16 (GMT+7)
.
Ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh:

Tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH

Vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn (CĐ) là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trải qua các thời kỳ, CĐ các cấp của tỉnh đã phát huy vai trò đó bằng thực tiễn hoạt động sinh động. Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2014), ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết:

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ CĐ các cấp trong tỉnh không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, là lực lượng đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hiện toàn tỉnh có 122.997 CNVCLĐ; có 11 LĐLĐ huyện, thị, thành; 6 CĐ ngành, CĐ viên chức và CĐ các Khu công nghiệp với 1.413 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và 109.315 đoàn viên. Trong đó có 294 CĐCS doanh nghiệp với 66.659 đoàn viên (so với năm 2008 tăng 198 CĐCS với 61.797 đoàn viên).

* Phóng viên (P.V): Ông có thể cho biết, trong thời gian qua, CĐ các cấp của tỉnh đã thực hiện vai trò, chức năng của mình như thế nào và mang lại những kết quả gì?

* Ông Trương Văn Hiền: Xác định xây dựng giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Vì vậy, sau khi có Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tiền Giang và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp CĐ trong tỉnh quan tâm phổ biến, triển khai rộng khắp đến các ngành, các cấp, CNVCLĐ và đoàn viên. Bước đầu làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Bên cạnh đó, với tinh thần năng động để vươn lên, các cấp CĐ trong tỉnh đã hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp CNVCLĐ vào tổ chức CĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CNVCLĐ tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tham gia quản lý cơ quan, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của CĐ Tiền Giang đề ra.

Từ đó, các vấn đề về đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm. Các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được thực hiện tốt hơn, nhất là các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, điều kiện làm việc của người lao động cũng được cải thiện.

Một số vấn đề bức xúc của người lao động như: Nhà ở, việc làm, công tác đào tạo nghề, trình độ học vấn cho công nhân, lao động được các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp quan tâm hơn.

* P.V: Theo ông, trong xu thế hội nhập hiện nay, đội ngũ CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức CĐ tỉnh nhà đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gì?

* Ông Trương Văn Hiền: Bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh nhà còn bộc lộ những yếu kém như: Trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức của một số công nhân, lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân; việc am hiểu về chính sách, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, giác ngộ giai cấp, tác phong công nghiệp còn nhiều hạn chế, nhất là công nhân lao động ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Ngoài ra, cùng với tình hình chung của cả nước, đội ngũ CNVCLĐ và hoạt động tổ chức CĐ của tỉnh đang chịu nhiều tác động và ảnh hưởng của thời kỳ hậu suy thoái kinh tế thế giới, làm cho việc làm, đời sống, thu nhập của công nhân ở một số doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Các thiết chế văn hóa cho CNVCLĐ chưa được đầu tư thỏa đáng. Công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động và vấn đề đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân còn nhiều bất cập.

Tình trạng vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, nợ lương ở một số doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Một bộ phận người lao động ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện vươn lên chưa cao. Nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp và một số cơ quan, đơn vị nói chung chưa đổi mới, chất lượng chưa đồng đều.

Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân còn nhiều hạn chế. Quan hệ lao động trong doanh nghiệp theo cơ chế kinh tế thị trường còn diễn biến phức tạp. Việc tập hợp người lao động để tiến hành các hoạt động do Công đoàn tổ chức trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn...

Công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Royal Foods (Khu công nghiệp Mỹ Tho).
Công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Royal Foods (Khu công nghiệp Mỹ Tho).

* P.V: Như vậy, CĐ các cấp của tỉnh sẽ phải làm gì để cùng CNVCLĐ thực hiện hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và vượt qua những khó khăn đó, thưa ông?

* Ông Trương Văn Hiền: Nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh là tiếp tục quán triệt những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp được nêu rõ trong Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tiền Giang. Từ đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh nhà vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Tiền Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức CĐ là phải thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Với khẩu hiệu hành động là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vì sự ổn định, phát triển bền vững của địa phương và đất nước, LĐLĐ Tiền Giang sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ như:

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân từng bước đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH và hội nhập quốc tế; phát triển về số lượng, lẫn chất lượng; nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐ. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; tăng cường củng cố, kiện toàn về tổ chức, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh…

* P.V: Xin cảm ơn ông!

HỮU NGHỊ (thực hiện)

Một số kết quả đạt được trong đợt thi đua chào mừng 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

- Phát triển 6.111 CĐV mới, đạt 203,7% kế hoạch năm.
- Tặng 12.011 phần quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng 3,6 tỷ đồng.
- Xây dựng và trao tặng 95 Mái ấm Công đoàn cho công nhân, lao động gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
- Công đoàn các cấp xây dựng và hoàn thành 61 công trình đăng ký thi đua chào mừng 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, với thời gian hoàn thành trước thời hạn là 1.015 ngày và tiết kiệm cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 1,3 tỷ đồng.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đạt 100% và hội nghị người lao động đạt 82,53%.

 

.
.
.