Thứ Hai, 20/03/2017, 21:23 (GMT+7)
.
ÔNG HUỲNH VĂN BÉ HAI, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHÂU THÀNH:

Công tác tổ chức, yếu tố con người quyết định kết quả thi đua

6 năm liền, huyện Châu Thành nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và năm 2016, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của địa phương giàu truyền thống cách mạng, là nguồn động viên cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chia sẻ kinh nghiệm về kết quả này, ông Huỳnh Văn Bé Hai, Chủ tịch UBND huyện cho biết:

Nơi nào có được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; cán bộ làm công tác thi đua có quyết tâm, tham mưu tốt và có theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thì phong trào thi đua ở nơi đó có hiệu quả, phát huy được nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những năm qua.

Theo tôi, công tác thi đua, khen thưởng được xem là công tác vận động quần chúng, nhằm thu hút quần chúng nhân dân và cán bộ tham gia vào các phong trào hành động cách mạng để thực hiện thắng lợi những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị. Ngành nào, địa phương nào tổ chức tốt phong trào thi đua với những nội dung bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, có hình thức thi đua phong phú; sơ, tổng kết và khen thưởng động viên kịp thời, có biện pháp nuôi dưỡng phong trào, phát hiện và xây dựng điển hình tiên tiến, nhân rộng nhân tố mới, đồng thời đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực thì phong trào thi đua, sự phát triển mới bền vững, liên tục.

* Phóng viên (PV): Ngoài những kinh nghiệm trên, theo ông, đâu là yếu tố quyết định cho thành tích của huyện trong những năm qua?

* Ông Huỳnh Văn Bé Hai: Đó là sự quan tâm của lãnh đạo, các sở, ngành tỉnh, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng tình của nhân dân. Đây là những yếu tố quan trọng. Ngoài ra, huyện thường xuyên chấn chỉnh lề lối làm việc, phân công bố trí cán bộ hợp lý; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và kiểm tra” nên được nhân dân đồng thuận và tin tưởng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thường xuyên được củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, có nhiều thành tích trong vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, huyện quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. Trong 5 năm, huyện đã đưa đi đào tạo 141 cán bộ, công chức học đại học.

* PV: Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo ông, đâu là “điểm nhấn” trong việc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016?

* Ông Huỳnh Văn Bé Hai: Ngay từ đầu năm 2016, huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, triển khai 4 chuyên đề thi đua năm 2016… Các phong trào thi đua yêu nước được UBND huyện, các ngành, đơn vị cơ sở tổ chức phát động toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội; các nội dung tiêu chí thi đua được cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua sát với thực tiễn hoạt động, cùng nhau ra sức thi đua đạt và vượt các tiêu chí đã đề ra. Từ đó, các chuyên đề thi đua đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia với khí thế sôi nổi, rộng khắp, toàn diện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Ông Huỳnh Văn Bé Hai (bìa phải), nhận Cờ thi đua năm 2016 của UBND tỉnh.
Ông Huỳnh Văn Bé Hai (bìa phải), nhận Cờ thi đua năm 2016 của UBND tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu, kế hoạch vào những tháng đầu năm đạt rất thấp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự nỗ lực của các ngành, kết quả cuối năm đã chuyển biến rất nhiều.

* PV: Để phong trào thi đua năm 2017 đạt hiệu quả cao, theo ông cần những giải pháp nào?

* Ông Huỳnh Văn Bé Hai: Phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mọi người, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện.

Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó, huyện nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, kịp thời phát hiện, tôn vinh, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng; chú trọng khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp; quan tâm hướng dẫn và khen thưởng kịp thời cho các doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

* PV: Xin cảm ơn ông!

DUY SƠN (thực hiện)

.
.
.