Thứ Sáu, 06/10/2017, 14:34 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ÚT, CHỦ TỊCH LĐLĐ HUYỆN CHÂU THÀNH:

Công đoàn đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động

Đại hội Công đoàn huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong 2 ngày (5 và 6-10), với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng sẽ được các đại biểu tập trung bàn bạc, đề ra các giải pháp nhằm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của huyện. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Ấp Bắc đã phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Út, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành xoay quanh nội dung trên. Đánh giá tóm tắt về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ qua, đồng chí Phạm Văn Út cho biết:

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, các cấp ủy của huyện và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nên đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện đề ra. Trong đó, công tác đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Công đoàn các cấp của huyện tăng cường. Công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ được Công đoàn các cấp quan tâm, nỗ lực thực hiện, tiếp tục tạo được niềm tin và sự gắn bó, tin cậy của CNVCLĐ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn các cấp được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được các cấp Công đoàn chú trọng, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn huyện ngày càng lớn mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn huyện phát động, tổ chức đã tạo động lực lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp.

* Phóng viên (PV): Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về những kết quả nổi bật mà Công đoàn huyện Châu Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua?

* Đồng chí Phạm Văn Út: Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Châu Thành đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu. Qua 5 năm, việc tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu đều vượt so với nghị quyết. Trong đó, nổi bật là việc phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện phát triển 2.823 đoàn viên mới, đạt 188,2% so với đầu nhiệm kỳ; thành lập mới 22 CĐCS, đạt 146,5% chỉ tiêu so nghị quyết đề ra. Tính đến tháng 6-2017, toàn huyện có 149 CĐCS và nghiệp đoàn, với 6.656 đoàn viên/6.827 CNVCLĐ. Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại hằng năm, huyện không có CĐCS xếp loại yếu.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp của huyện đã thực hiện khá tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Bình quân hằng năm, Công đoàn huyện tham gia cùng với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 24 doanh nghiệp. Qua đó, Công đoàn đã nhắc nhở các doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công nhân, lao động.

Hằng năm, Công đoàn huyện chỉ đạo 100% CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động (nơi có tổ chức Công đoàn) đạt 88,23% CĐCS. Qua đó, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã điều chỉnh bổ sung nhiều quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị theo hướng có lợi cho người lao động. Nhờ nỗ lực của Công đoàn các cấp huyện mà các doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn) đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đầy đủ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, các hoạt động từ thiện - xã hội cũng được các cấp Công đoàn huyện quan tâm thực hiện tốt và đã có hơn 8.000 trường hợp CNVCLĐ khó khăn được giúp đỡ, với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn huyện đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng, sửa chữa 91 Mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; đồng thời vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội khác, với tổng số tiền 3,289 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện Châu Thành thực hiện đạt kết quả nổi bật về phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện Châu Thành thực hiện đạt kết quả nổi bật về phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh.

* PV: Đồng chí cho biết, tại Đại hội lần này, những nhiệm vụ trọng tâm nào được các đại biểu tập trung bàn bạc, thảo luận nhằm đưa hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Châu Thành ngày càng khởi sắc?

* Đồng chí Phạm Văn Út: Tại Đại hội Công đoàn huyện Châu Thành lần thứ XI, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện từng nhiệm vụ; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, các đại biểu tập trung bàn bạc, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm về huy động sức mạnh toàn diện trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng loại hình CĐCS; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn...

* PV: Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn huyện Châu Thành sẽ có những giải pháp gì để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra?

* Đồng chí Phạm Văn Út: Để phát huy kết quả đã đạt được cũng như tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn huyện cùng tập thể CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện sẽ cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn, từng nơi để thực hiện; quán triệt đến tất cả CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI.

Bên cạnh đó, Công đoàn huyện cũng sẽ tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Công đoàn cấp trên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và các ngành chức năng để tạo sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công đoàn huyện cũng sẽ đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; tập trung phục vụ hoạt động CĐCS, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình hoạt động Công đoàn cũng như tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, từ đó đề ra chương trình hoạt động phù hợp, Công đoàn huyện hoàn toàn tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!  

HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.