Thứ Hai, 14/05/2018, 10:15 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ TRẦN KIM TRÁT, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY:

"Làm theo" Bác ở tất cả đối tượng và trên tất cả lĩnh vực

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) đã chuyển sang giai đoạn “đẩy mạnh làm theo Bác”.

Thế nhưng, vẫn có ý kiến còn băn khoăn “làm theo” Bác không phải việc làm dễ dàng. Để Chỉ thị 05 thực sự lan tỏa, thiết thực trên từng công việc của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh nhà, phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và được đồng chí cho biết:

Để xây dựng chuyên đề sinh hoạt từng năm theo tinh thần Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 584 ngày 28-2-2017 về sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05 từ năm 2016 - 2020.

Theo đó, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, nhất là đưa chủ đề học tập hằng năm vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, trong đó xác định nội dung học tập và làm theo Bác cụ thể cho từng tháng, quý.

Trong sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, thảo luận, liên hệ, đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo chủ đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết 33 ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị; nhất là liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua sinh hoạt đã giúp cho tập thể, cá nhân nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm, từ đó kịp thời xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp tự sửa chữa, tự khắc phục và báo cáo cấp ủy, chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa.

Mặt khác, để định hướng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ, hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trên tờ Thông báo nội bộ, góp phần cung cấp thông tin, giới thiệu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo nội dung Công văn 772 ngày 10-7-2017 về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng.

Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung làm theo sát với chủ đề học tập hằng năm và chức trách, nhiệm vụ được phân công, gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 101 ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” để báo cáo với chi bộ, với lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện làm theo. Đồng thời, đó là căn cứ để cấp ủy đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên định kỳ 6 tháng và cuối năm.

Kết quả việc giải quyết, xử lý những tồn đọng, bức xúc ở tỉnh trong thời gian qua đã khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Đến nay, các vấn đề tồn đọng trên cơ bản từng bước đã được giải quyết, nhất là các vụ việc bức xúc kéo dài được thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật; thường xuyên tuyên truyền, công khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội để dân biết, dân bàn và giám sát; các chính sách đối với các tầng lớp nhân dân được thực hiện đồng bộ, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Trong công tác tuyên truyền: Ban Tuyên giáo tham mưu Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyển tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 và những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 gắn với tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của địa phương.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền thông qua các cuộc họp lệ kỳ của cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* PV: Một số người cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất khó, đồng chí nghĩ sao về điều này?

* Đồng chí Trần Kim Trát: Muốn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác thì điều đầu tiên chúng ta phải thể hiện sự quyết tâm, sự kiên nhẫn và một lòng yêu kính Bác.

Trong cuộc sống, Bác là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, đức tính khiêm tốn, giản dị thông qua cách nói, cách viết, cách làm. Khi xử lý công việc Bác luôn trình bày đơn giản, không triết lý, dài dòng, không vòng vo, sách vở, biến những điều phức tạp thành dễ nghe, dễ hiểu.

Khi tiếp xúc với nhân dân, cử chỉ, lời nói của Bác vẫn hết sức mộc mạc, dân dã; đặc biệt, Bác chưa bao giờ nặng lời với người có khuyết điểm, luôn ân cần chỉ dạy…

Không chỉ lời nói, Bác còn thể hiện ở hành động cụ thể. Chính từ tấm gương về sự giản dị, thanh bạch của Bác, chúng ta nghĩ nhiều về nếp sống hiện nay.

Đó là làm thế nào để việc học và làm theo Bác trở thành thói quen hằng ngày, thường xuyên, liên tục không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà ngay cả trong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử hằng ngày của mỗi người.

Vẫn còn một số ít cá nhân do nhận thức chưa đầy đủ việc học tập và làm theo Bác nên vẫn còn quan niệm học Bác là học điều gì đó rất “cao siêu”, mà không nghĩ rằng chính sự giản dị, rất đời thường nhưng ý nghĩa và nhân văn trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày.

Chính vì thế, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa dễ nhưng cũng lại vừa khó. Dễ bởi đó không phải là những gì quá cao siêu, mà rất thực tế, nó diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người. Khó bởi chúng ta chưa thật sự quyết tâm, thiếu kiên nhẫn, thiếu tu dưỡng và rèn luyện...

* PV: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, lan tỏa trong cuộc sống, Đảng bộ tỉnh định hướng cho các cấp ủy “làm theo” Bác như thế nào trong thời gian tới?

* Đồng chí Trần Kim Trát: Một là, các cấp ủy phải xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hai là, tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch chủ đề học tập năm 2018 và những năm tiếp theo của các cơ quan, đơn vị; trong đó, cần xác định chủ đề sinh hoạt cho từng tháng, nhất là lựa chọn những vấn đề nổi cộm của đơn vị để tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp để khắc phục; chú trọng việc bồi dưỡng nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là trong nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng, lẫn chiều sâu.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị  05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp trong việc nêu gương đi trước, học trước, làm trước, tự giác “học đi đôi với làm” để làm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

P. MAI (thực hiện)

.
.
.