Thứ Bảy, 18/07/2020, 07:43 (GMT+7)
.
TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG THÁI NGỌC BẢO TRÂM

Phát huy vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối trong tình hình mới

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (viết tắt là Đảng bộ Khối) trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ Khối hiện có 5.694 đảng viên.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo công tác chuyên môn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển. Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phóng viên Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang những kết quả của Đảng bộ Khối đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

* Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí có thể chia sẻ về điều này?

* Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm: Qua 5 năm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối đã đề ra. Tiêu biểu như: Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt và vượt Nghị quyết đề ra, bình quân trên 15%/năm; nộp ngân sách theo quy định; hằng năm có 90% chi bộ, đảng bộ trong khối đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

Qua phân loại hằng năm, có 91% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 11% chỉ tiêu Nghị quyết), 85% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (vượt 35% chỉ tiêu Nghị quyết); 100% chi, đảng bộ xây dựng, triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc cấp ủy, chi bộ và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Hằng năm, có  99,73% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (vượt 1,73% chỉ tiêu Nghị quyết). Đã kết nạp 1.462 đảng viên (vượt 47% chỉ tiêu Nghị quyết); các đoàn thể đều được đoàn thể cấp trên xếp loại vững mạnh trở lên (đạt chỉ tiêu Nghị quyết)...

* PV: Đánh giá tổng kết của nhiệm kỳ 5 năm, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn những tồn tại, hạn chế gì, thưa đồng chí?

* Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm: Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng có lúc còn chậm so với kế hoạch. Việc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của một vài cấp ủy cơ sở đôi khi còn lúng túng, chưa sát với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong triển khai thực hiện còn thiếu kiểm tra, giám sát. Công tác quản lý đảng viên đôi lúc chưa chặt chẽ, kịp thời; một số ít cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc cấp ủy và quy chế dân chủ ở cơ sở; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chất lượng, hiệu quả chưa như mong muốn; chưa phối hợp gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa hiệu quả, chưa phát hiện và có giải pháp uốn nắn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên, dẫn đến đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vẫn còn một số cấp ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả chưa cao, chưa chuyển biến rõ nét; chưa mạnh dạn nhận diện những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện tự phê bình và phê bình.

Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến hạn chế là do một vài cấp ủy và cán bộ, đảng viên chưa quan tâm dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng. Có nơi cấp ủy chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết nội bộ; chưa thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cá biệt có nơi còn thể hiện tính gia trưởng, độc đoán gây mất đoàn kết nội bộ.
* PV: Xin đồng chí cho biết về những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

* Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm, đạo đức công vụ; thi đua sáng tạo sản xuất - kinh doanh, với mục tiêu tổng quát: “Tạo chuyển biến tốt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ; xây dựng đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, lao động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy mọi nguồn lực của Đảng bộ, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng 4.0 xây dựng Tiền Giang phát triển nhanh, bền vững”.

Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ Khối sẽ tập trung vào các khâu đột phá: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng và ý chí vươn lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường giám sát nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng từ chi, đảng bộ cơ sở. Phát huy vai trò của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đối với việc xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính…

P. MAI (thực hiện)

.
.
.