123
Cộng hòa và Dân chủ chia nhau kiểm soát hai viện - Báo Ấp Bắc điện tử
.