Thứ Bảy, 10/10/2020, 13:45 (GMT+7)
.

Thành quả quan trọng đạt được - Hành trang quý giá hướng đến tương lai

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, với sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền cùng với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và sự đồng tình, ủng hộ của các đồng chí lão thành cách mạng, của nhân dân, đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đạt cao như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 45.799/36.875 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 83,2%/50% tổng số xã; phát triển đảng viên mới 8.793/6.500 đảng viên…; quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống và thu nhập của người dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thường xuyên phối hợp giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, trong doanh nghiệp và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được cải tiến, nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, đã kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống phức tạp, phát sinh ngay tại cơ sở; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao,...

Việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đã tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên,...

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái, từng bước khắc phục tình trạng sa sút ý chí, thờ ơ trước khó khăn, bức xúc của người dân, thiếu gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thành quả quan trong đạt được trong nhiệm kỳ qua, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra là hành trang quý giá hướng đến tương lai tươi sáng. Tất cả kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến 15-10-2020.

M.T   

 

.
.
.