Thứ Bảy, 02/12/2017, 18:02 (GMT+7)
.

Bộ Tài nguyên-Môi trường lý giải thêm về Thông tư 33

Ngày 29-9-2017, Bộ Tài nguyên và Môi trưng (TN-MT) ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT (Thông tư 33) quy đnh chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 ca Chính phủ sửa đi, bổ sung mt số nghị đnh quy đnh chi tiết thi hành Luật Đất đai và sa đi, bổ sung sung một số điều ca các thông tư hưng dn thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực từ ngày 5-12-2017.

Theo lý giải của Bộ TN-MT, việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất luôn là một trong những vấn đề được người dân quan tâm. Trong thời gian qua, nhiều giao dịch về quyền của người sử dụng đất đã bộc lộ nhiều vướng mắc, rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện giao dịch dân sự do quyền sử dụng đất của từng thành viên trong hộ gia đình không được xác lập cụ thể đối với trường hợp ghi tên hộ gia đình trên GCN.

Vì vậy, việc hướng dẫn chi tiết cách ghi từng tên từng thành viên có chung quyền sử dụng đất trong GCN của Thông tư 33 là điều cần thiết, cấp bách. Tuy nhiên, sau khi Thông tư đưc ban hành, dư lun và người dân có  một số  ý kiến băn khoăn về  nhng khó khăn, vưng mc khi thc hiện; trong đó, lo ngại làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây phin hà, nhũng nhiu khi thc hin… Để người dân có thêm thông tin đầy đủ về Thông tư 33 và việc áp dụng thông tư trong thực tế, Bộ TN-MT cung cấp một số thông tin như sau:

Trước hết, về tính hợp pháp của Thông tư 33, Bộ TN-MT một lần nữa khẳng định: Vic hướng dẫn ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất đối với trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư 33 là phù hợp với quy định tại Khoản 29 Điều 3, Khoản 1 điều 97 và Khoản 2 Điều 98 của Luật Đất đai; Điều 101 và Điều 212 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Điều này, cũng đã được Cc Kim tra văn bn quy phm pháp lut (Bộ Tư pháp) khẳng định ti Công văn 704/KTVB-KT ngày 29-11-2017 về việc báo cáo kết quả kiểm tra Thông tư 33.

Trong công văn, Cc Kim tra văn bn quy phm pháp lut (Bộ Tư pháp) khẳng định: Nội dung quy định này là có cơ sở pháp lý, phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013: “thng nht cao vic Khon 2 Điu 98 Lut Đt đai đưc điu chnh cho trưng hp ngưi có chung quyn sử dng đt nói chung và thành viên hộ gia đình sử dng đt có chung quyn sử dng đt nói riêng. Đng thi khng đnh quy đnh nêu trên ti Thông tư 33/2017/TT-BTNMT là có cơ sở  pháp lý và phù hp vi Lut Đt đai năm 2013”.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng cho rằng, quy đnh này là đúng đn, tiến b, xác đnh rõ ràng chủ thể là thành viên có chung quyn sử dng đt đưc tham gia vào các giao dch về quyn sử dng đt, gim thiu hn chế vưng mc, ngăn nga tranh chp phát sinh trong các giao dch về quyn sử dng đt; nhm minh bch về tài sn, hỗ trợ tích cc cho vic xác đnh chính xác đi tưng đưc bi thưng, hỗ trợ  khi Nhà nưc thu hi đt, tránh tht thoát ngân sách Nhà nưc, bo đm sự công bằng cho ngưi sử dng đt.

Bên cạnh đó, trên thực tế, do trước đây, pháp luật về đất đai hướng dẫn ghi đại diện của hộ gia đình sử dụng đất trên GCN. Trong quá trình thực hiện các giao dịch về quyền của người sử dụng đất, việc ghi tên hộ gia đình trên GCN như trên đã bộc lộ tồn tại, hạn chế như:

- Nhà nưc còn gp khó khăn khi thc hin bo h quyn s dng đt hp pháp ca các thành viên h gia đình sử dụng đt khi có nhng ri ro xy ra trong quá trình thc hin giao dch dân sự do quyền sử dụng đất ca tng thành viên trong hộ gia đình không đưc xác lp cụ thể;

- Phát sinh mâu thun, tranh chp về quyền sử dụng đất của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đt khi thc hin các giao dch về quyền sử dụng đt, trong khi vic gii quyết các mâu thun, tranh chp li rt khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý và thưng kéo dài.

Trong quá trình trin khai thc hin các quy đnh ca pháp lut đt đai, mt số bộ, ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phn ánh về Bộ TN-MT về bất cập của việc không ghi đy đủ tên thành viên sử dng đt chung ca hộ gia đình trên GCN, đề nghị ghi đy đủ tên các thành viên trong hộ gia đình có quyn sử dụng đt chung trên GCN quyn sử dng đt. Trên cơ sở đó, ngày 9-12-2016, ti Thông báo 395/TB-VPCP ca Văn phòng Chính ph đã giao Bộ TN-MT chủ trì, phi hp vi các cơ quan liên quan rà soát các quy đnh pháp lut liên quan đến GCN quyn sử dng đt để chủ đng sa đi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy đnh về GCN, to điu kin thun li khi thc hin các giao dch bo đm.

Quá trình xây dựng Thông tư, Bộ TN-MT cũng đã thc hin theo đúng quy đnh ca Lut Ban hành văn bn pháp lut về xây dựng, ban hành văn bn quy phm pháp lut. Bộ đã tổ chc các hi tho, đăng ti ni dung dự thảo Thông tư trên trang Web, xin ý kiến ca các B: Tư pháp, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Xây dng và Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam và đã xin ý kiến ca 63 tnh, thành trực thuc Trung ương.

Về mt số ý kiến băn khoăn ca dư lun và vưng mc có thể phát sinh khi áp dụng Thông tư:

+ Nhiều người dân và dư luận hiu nhm quy đnh về tên các thành viên trong Sổ hộ khu và các thành viên có chung quyn sử dụng đt ca hộ gia đình đưc ghi trên GCN. Đi tưng áp dng ca quy đnh này chỉ điu chnh cho chủ thể sử dng đt là “hộ gia đình” mà trong đó có các thành viên có chung quyn sử dng đt; các trưng hp khác như quyn sử dng đt ca cá nhân, ca vợ và chng, dòng h… thì vn áp dng theo quy đnh hin hành (Thông tư 23/2014/TT-BTNMT).

Vic ghi tên ngưi sử dng đt trên GCN đi vi quy đnh này chỉ  áp dng đi vi thành viên có chung quyn sử dng đt trong hộ gia đình theo quy đnh ti Khon 29 Điu 3 ca Lut Đt đai (theo đó, hộ gia đình sử dng đt là nhng ngưi có quan hệ hôn nhân, huyết thng, nuôi dưng theo quy đnh pháp lut về hôn nhân và gia đình, đang sng chung và có quyn sử dng đt chung ti thi đim đưc Nhà nưc giao đt, cho thuê đt, công nhn quyn sử dng đt; nhn chuyn quyn sử dng đt) mà không phải là nhân khu trong Sổ hộ khu như dư lun lo ngại.

+ Lo ngại phát sinh thủ tục hành chính

Quy đnh này chỉ hưng dn kỹ thut cách ghi tên ca ngưi sử dng đt trên GCN nm trong thủ tc đăng ký ln đu hoc đăng ký biến đng đã và đang áp dng theo Bộ thủ tc hành chính đã đưc quy đnh và công bố công khai. Bộ TN-MT khẳng định, việc áp dụng Thông tư này không làm phát sinh thêm bất cứ thủ tục nào.

Vic xác đnh thành viên ca hộ gia đình có quyn sử dng đt trưc hết sẽ do hộ gia đình có nhu cu thông qua vic kê khai vào Đơn đăng ký, cp GCN và các loi giy tờ về quyn sử dng đt (nếu có). Trên cơ sở đó, cơ quan Nhà nưc thc hin vic ghi thông tin các thành viên có chung quyn sử dng đt ca hộ gia đình theo quy đnh ti Khon 5 Điu 6 ca Thông tư 33.

+ Lo ngại phải thực hiện cấp đổi đối với GCN đã cấp trước đây ghi tên hộ gia đình:

Theo quy định của pháp đất đai GCN đã cấp tại thời điểm trước đây theo quy định của pháp luật về đất đai vẫn có giá trị pháp lý người sử dụng đất không cần phải thực thủ tục cấp đổi. Thông tư 33 không quy định việc phải cấp đổi này như lo ngại của dư luận.

Tuy nhiên, với mong muốn tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và mỗi người dân đều hiểu rõ quyền, lợi ích của việc ghi tên từng thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình trên GCN; đồng thời để các địa phương có thêm thời gian chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện tốt hơn, hiểu chính xác và đầy đủ quy định trong Thông tư 33, Bộ TN-MT với tinh thần cầu thị, lắng nghe, nghiên cứu và đánh giá kỹ về thực tế triển khai, đã báo cáo Thủ tưng Chính phủ cho phép lùi thi gian có hiu lc ca quy đnh ti Khon 5 Điu 6 ca Thông tư 33 đến thi đim có hiu lc thi hành ca văn bn quy phm pháp lut mi quy đnh về vn đề này.

ANH PHƯƠNG

.
.
.