Thứ Tư, 10/10/2018, 19:04 (GMT+7)
.
CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2018 - 2023:

Các chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cơ bản

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua và thảo luận nghiêm túc báo cáo kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2013 - 2018; đồng thời, đưa ra những chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cơ bản đối với công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham quan mô hình trồng thanh long của nông dân ở huyện Gò Công Đông.           					                                                           Ảnh: SĨ NGUYÊN
Tham quan mô hình trồng thanh long của nông dân ở huyện Gò Công Đông. Ảnh: SĨ NGUYÊN

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đạt 100% cán bộ, hội viên nông dân.

- 100% cán bộ Hội chủ chốt từ cấp cơ sở trở lên, trình độ chuyên môn theo quy định; 100% cán bộ Chi, Tổ hội qua lớp bồi dưỡng tập huấn về chính trị, nghiệp vụ công tác Hội.

- Phấn đấu phát triển mới ít nhất 15.000 hội viên nông dân. Cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 95%, không có cơ sở Hội yếu kém. Phấn đấu 100% Chi hội có quỹ Hội, bình quân từ 50.000 đồng/hội viên/năm.
- Hằng năm phấn đấu Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 10% trở lên.

- Có từ 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên được công nhận nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

- Phấn đấu 100% Hội Nông dân huyện, thành, thị; 100% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; dạy nghề trên 5.000 người/năm, trong đó trên 80% có việc làm.
- 100% cơ sở Hội có mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn tổ chức.

- 100% cơ sở Hội tham gia xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Phấn đấu 100% hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản có đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.    

Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Trần Văn Lực, ấp Bình Ninh, xã Bình Phan (huyện Chợ Gạo) với mô hình nuôi gà sao kết hợp với trồng thanh long ruột đỏ. Ảnh: S.N
Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Trần Văn Lực, ấp Bình Ninh, xã Bình Phan (huyện Chợ Gạo) với mô hình nuôi gà sao kết hợp với trồng thanh long ruột đỏ. Ảnh: S.N

- Có 100% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài; 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

- Hằng năm, có 95% số hộ nông dân trở lên đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, phấn đấu có từ 90% trở lên được công nhận/tổng số hộ đăng ký. Phấn đấu trên 80% hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế.
Từ những chỉ tiêu trên, Đại hội đã đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện:

Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân. Tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Phương thức tuyên truyền kết hợp phong phú, đa dạng.

Hai là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp trong tỉnh. Luôn củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội các cấp luôn hướng về cơ sở, sát hội viên, nông dân. Vai trò từng thành viên trong Ban Chấp hành luôn phát huy, nhất là cán bộ chủ chốt.

Chủ động đào tạo gắn với quy hoạch sử dụng cán bộ đúng quy trình, đào tạo sát việc; mạnh dạn đề bạt, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ một cách hợp lý. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân thông qua các hiệp hội hành nghề, sở thích, địa bàn dân cư để xây dựng Chi, Tổ hội.

Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới đi đôi củng cố chất lượng hội viên đã có. Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, quản lý, sử dụng quỹ chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu quả cao.

Ba là: Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mũi nhọn là tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng chuyên đề nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, phấn đấu hằng năm có trên 60% hộ nông dân đăng ký và có trên 50% đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Nâng cao hơn nữa nhận thức của nông dân về phong trào này để họ phấn đấu thực hiện. Bằng nhiều biện pháp như giúp vốn, khoa học - kỹ thuật, lấy các hoạt động dịch vụ dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân làm mũi nhọn đột phá cho công tác này; định hướng cơ cấu kinh tế vật nuôi, cây trồng, chất lượng sản phẩm và thị trường để nông dân có điều kiện phát triển vươn lên và tham gia cùng toàn xã hội hỗ trợ giúp đỡ hộ dân thoát nghèo.

Bốn là: Tham mưu tốt đối với cấp ủy, tranh thủ sự tạo điều kiện của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể, phát huy tính chủ động của tổ chức Hội các cấp. Các cấp Hội phải làm tốt vai trò tham mưu đối với cấp ủy những vấn đề có liên quan đến tổ chức Hội và giai cấp nông dân để có những chủ trương chỉ đạo kịp thời.

Thường xuyên tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, tăng cường phối hợp liên tịch với các ngành, đoàn thể…, nhất là trong thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 34 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện  3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nông dân, tổ chức các hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị, lấy Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân làm tâm điểm nòng cốt thực hiện; nâng cao hoạt động Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân đảm bảo vốn tăng trưởng hằng năm 10%, hiện nay đạt 65 tỷ. Tổ chức sơ kết chương trình ký liên tịch đối với 8 sở, ngành liên quan, đề xuất tạo cơ chế chính sách, đề án đào tạo cán bộ Hội Nông dân.

Đó là những chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà không ngừng phát triển đáp ứng thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

N.V.Q

.
.
.