Thứ Sáu, 19/02/2021, 10:11 (GMT+7)
.

Mỹ Tho: Hướng đến đô thị xanh - sạch - đẹp, thông minh

Với quan điểm năng động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, Đảng bộ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác định mục tiêu và phương hướng phát triển đến năm 2025 là xây dựng Mỹ Tho xứng tầm đô thị loại I, trung tâm của tỉnh và khu vực.

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hện trong 5 năm tới. Theo đó, Mỹ Tho ưu tiên phát huy những lợi thế để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Cụ thể là sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là thương mại, du lịch, bất động sản, dịch vụ vận tải, tài chính và y tế chất lượng cao; chú ý thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, xã hội của thành phố.

Mỹ Tho sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với Quy hoạch tổng thể thành phố; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, động lực theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 của thành phố.

Đô thị Mỹ Tho được chỉnh trang ngày thêm xanh - sạch - đẹp.
Đô thị Mỹ Tho được chỉnh trang ngày thêm xanh - sạch - đẹp.

Theo lãnh đạo thành phố, Mỹ Tho đang tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, năng lực kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.

Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị.

Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã tập trung quyết liệt, chủ động phối hợp triển khai, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tăng cường nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố nhằm hướng đến xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Thành phố tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH

Song song với thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Mỹ Tho xem công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

 

Thành phố tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỹ Tho đang tiến thêm một bước trong công tác xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực hiện tốt cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm cao, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Để đạt được mục tiêu đó, Mỹ Tho đang đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; hướng đến xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh; lấy mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm tham gia quản lý, giám sát làm nền tảng phát triển đô thị.

Trước mắt, trong quý I-2021, Mỹ Tho sẽ hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc môi trường và cảnh báo hạn, mặn; triển khai phát triển hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; triển khai hệ thống tiếp nhận phản ánh - kiến nghị (Mobile app TiengiangS) và bố trí phòng họp trực tuyến 2 chiều đến phường, xã.

Với những kết quả đã đạt được và vị thế, tiềm lực của đô thị loại I, TP. Mỹ Tho đang đứng trước cơ hội để phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò đầu tàu, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh; nhưng cũng song hành cùng khá nhiều khó khăn, thách thức.

Vì vậy, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; nhất định, Mỹ Tho sẽ thực hiện được mục tiêu xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, thông minh.

MAI HÀ

.
.
.