Thứ Sáu, 05/10/2018, 10:19 (GMT+7)
.

Kết quả thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ Tiền Giang

Trong các năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đạt nhiều chuyển biến tích cực Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (trước là Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”), Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thống nhất cao phải thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Làm được như vậy là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả đạt được thấy rõ nhất là, đa số cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh đã thực hiện tốt quy định nêu gương, với biểu hiện cụ thể là:

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác; có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn gần gũi, tôn trọng cấp dưới; quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân.

Nhiều đảng bộ đã tích cực giải quyết, xử lý những tồn đọng, bức xúc, khẳng định việc gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của các cấp uỷ đảng đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thực hiện thường xuyên, tiếp tục phát huy và thể hiện tính gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. 

Nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhiều nơi lan tỏa ra ngoài xã hội trở phong trào hành động cách mạng rộng khắp của quần chúng.

Công tác tuyên truyền cũng được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên; hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng; chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là, các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng nội dung, tiêu chí cụ thể để cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đã đăng ký, trong đó cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp nêu gương đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn gần gũi, tôn trọng cấp dưới, tôn trọng nhân dân; quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân…

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được duy trì và thực hiện nghiêm túc; trong thảo luận có liên hệ với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định 101 của Ban Bí thư, nhất là quan tâm lựa chọn, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch nêu gương chưa cụ thể, còn hình thức, nhất là nêu gương về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vẫn còn hiện tượng nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình… nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Còn có một ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt chưa gương mẫu, lời nói chưa đi đôi với việc làm, thậm chí vi phạm kỷ luật bị xử lý.

Thời gian tới, Đảng bộ Tiền Giang sẽ triển khai thực hiện tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương (sẽ được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn vối tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                                                                                                      NHƯ NGỌC  

    

 

 

                                                                                                                               

 

 

.
.
.