Thứ Năm, 21/01/2021, 06:44 (GMT+7)
.
Niềm tin và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Cần có quyết sách tạo đột phá cho đất nước phát triển nhanh và bền vững

(ABO) Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Tiền Giang đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2 với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, đại biểu của Đoàn Tiền Giang dự Đại hội XIII đã chia sẻ:

Thời gian qua, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Với những nội dung mà dự thảo Báo cáo chính trị đặt ra cho thấy, tại Đại hội XIII của Đảng tới đây, Trung ương sẽ bàn thảo, quyết định nhiều vấn đề lớn quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang một giai đoạn mới hết sức quan trọng.

Đặc biệt là tình hình kinh tế - xã hội cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn hán, bão lũ… nhưng vẫn giữ vững phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Vị thế và uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng.

 
Do đó, tôi hoàn toàn tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín và năng lực; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên hàng đầu để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, nhất là cán bộ cấp chiến lược để làm cơ sở cho bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Đại hội sẽ tập trung trí tuệ đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn nhất để vừa phát huy những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, vừa không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đồng thời, hoàn thiện thể chế pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước. 
 
Đẩy mạnh và thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
 
Tiếp tục phát huy và mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ nhân dân, nhất là tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng nông thôn mới…; tăng cường và củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, tạo đồng thuận cao trong xã hội làm nền tảng vững chắc phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. 
 
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với niềm tin tưởng và kỳ vọng to lớn đó, các tầng lớn nhân dân tỉnh nhà mong muốn Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn của đất nước; đồng thời, sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống của người dân.
 

P.MAI (lược ghi)

 
 
 
.
.
.