Thứ Tư, 24/03/2021, 14:39 (GMT+7)
.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-3

(ABO) Thực hiện Công văn 170 ngày 18-3-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc; Kế hoạch 12 ngày 22-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường Tỉnh ủy sẽ tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức.

Tại tỉnh Tiền Giang, Hội nghị sẽ được kết nối với các điểm cầu: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội trường Tỉnh ủy, Hội trường cấp ủy huyện (tương đương), Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Hội trường các Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Thành phần tham dự:

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh: Các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh nghỉ hưu, đang sinh hoạt trên địa bàn TP. Mỹ Tho;

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh (ngoài Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh); trưởng, phó các Khoa - Trường Chính trị; trưởng, phó Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Tiền Giang là đảng viên;

Đảng viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy: Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại điểm cầu Hội trường cấp ủy huyện (tương đương: Các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh nghỉ hưu, đang sinh hoạt trên địa bàn huyện, thị xã;

Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy nghỉ hưu, đang sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành, thị;

Các đồng chí cấp hàm từ đại tá trở lên đã nghỉ hưu đang sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành, thị;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu Dư luận xã hội cấp tỉnh đang công tác tại các huyện, thành, thị;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thành, thị; trưởng, phó và đảng viên các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể cấp huyện; báo cáo viên cấp huyện;

Tại điểm cầu của Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, căn cứ điều kiện Hội trường mà quyết định thành phần mời dự Hội nghị.

Tại điểm cầu Hội trường các Đảng ủy xã , phường, thị trấn: Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành, thị đã  nghỉ hưu và đang sinh hoạt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn và toàn thể đảng viên trong đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể không là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú.

Thời gian: 2 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28-3-2021 (buổi sáng từ 8 giờ - 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ - 17 giờ).

Tài liệu Hội nghị:

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đồng chí Bí thư cấp ủy huyện (tương đương), xã, phường, thị trấn, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc học tập của cán bộ, đảng viên đơn vị mình.

M.T
 

.
.
.