Thứ Hai, 14/09/2020, 16:11 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Thắng lợi của nhiệm kỳ và dấu ấn của công tác tuyên giáo

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần chủ động - hiệu quả, bám sát thực tiễn và nhận diện đúng tình hình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Kết quả đó thể hiện trên nhiều mặt công tác như: Tham mưu cấp ủy kịp thời và hiệu quả, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành các văn bản, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát đặc điểm, điều kiện địa phương; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và đề xuất nhiều giải pháp tư tưởng, tuyên giáo hiệu quả.

Cán bộ, công chức tuyên giáo huyện Châu Thành tại Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Cán bộ, công chức tuyên giáo huyện Châu Thành tại Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

TRIỂN KHAI, XỬ LÝ TỐT NHIỀU VẤN ĐỀ

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, ngành Tuyên giáo đã mở nhiều lớp phát triển Đảng, cập nhật kiến thức chính trị, nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên... Đặc biệt, công tác nghiên cứu dư luận xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành kênh thông tin không thể thiếu trong việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tình hình đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Qua đó, nhiều vấn đề xã hội mang tính cấp thiết, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện được phản ánh kịp thời, giúp cho cấp ủy, chính quyền có đầy đủ thông tin để tập trung chỉ đạo giải quyết và điều chỉnh, nâng cao hiệu lực - hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành sát với tình hình.

Công tác biên soạn lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng có nhiều chuyển biến. Việc đưa lịch sử Đảng bộ địa phương vào chương trình học tập ở Trung tâm Chính trị và các trường phổ thông được ngành quan tâm nhằm giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương trong mỗi cán bộ, đảng viên và học sinh.

Cùng với đó, ngành triển khai thực hiện sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm cùng các quy định trách nhiệm nêu gương gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

5 năm qua, toàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu làm theo gương Bác (hơn 150 lượt tập thể, trên 200 cá nhân) với những việc làm cụ thể, thiết thực, ích nước, lợi dân, tạo sức lan tỏa để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân
noi theo...

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nguyễn Văn Phú cho biết, nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy và phát huy hiệu quả các lực lượng, binh chủng tư tưởng, tuyên giáo cũng như sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức tuyên giáo, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác tuyên giáo huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. So với các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ đầu công việc khá lớn nhưng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung hoàn thành, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Trong thành tựu chung của Đảng bộ huyện có phần đóng góp không nhỏ của công tác tư tưởng, tuyên giáo.

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TUYÊN GIÁO

Xác định công tác tư tưởng, tuyên giáo phải đi trước, mở đường, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động đòi hỏi công tác tuyên giáo phải bám sát nhiệm vụ chính trị hơn nữa, hướng mạnh về cơ sở và huy động cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo. Đồng thời, thường xuyên đổi mới phương thức công tác tuyên giáo thích ứng trình độ dân trí và sự tác động nhiều chiều của truyền thông xã hội hiện nay...

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo phải bám sát thực tiễn cuộc sống và đặc điểm từng đối tượng mà công tác tuyên giáo tác động đến, có giải pháp nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và dự báo đúng để kịp thời đưa ra giải pháp tư tưởng, tuyên giáo hiệu quả. Bên cạnh đó, cần chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai, quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với việc tổng kết thực tiễn, nâng cao hiệu quả chính trị, tư tưởng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ngành cần kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, những vấn đề có tính thời sự, những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân, dự báo diễn biến tư tưởng và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống tư tưởng phát sinh, bảo đảm làm chủ mặt trận tư tưởng.

Song song với đó, ngành cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý. Và đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận, thực tiễn chính trị cho cán bộ, đảng viên và xây dựng lực lượng cán bộ, công chức tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, hội đủ các phẩm chất tư tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành và toàn ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ mới tiếp tục thể hiện tốt vị trí, vai trò của mình, gặt hái nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

NGUYỄN MINH TÂM

.
.
.