Thứ Sáu, 04/10/2019, 21:47 (GMT+7)
.

Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.
Theo đó, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức.
 
Cụ thể, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:
 
- Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
 
- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).
 
-  Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng.
 
- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.
 
-  Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.
 
- Quốc tịch của người được cấp văn bằng.
 
-  Ngành đào tạo.
 
-  Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.
 
- Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.
 
- Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.
 
Cũng theo dự thảo thông tư này, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Như vậy, theo quy định hiện hành thì vẫn ghi các nội dung như: Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo; Ghi “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.
 
Còn theo dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến, sẽ không còn ghi là bằng chính quy hay tại chức.  Thông tin ghi trên văn bằng sẽ theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).
 
Nếu được ký ban hành, Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12.8.2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ; Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12.8.2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ; Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24.5.2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24.5.2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự.
 
(Theo laodong.vn)
 
.
.
.